Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

22.4.2020 Förtydliganden utgående från SHM:s anvisningar till den del de omfattar socialvård (ersätter förtydliganden av den 26.3.2020)

22.4.2020
68/S2/22042020

Se social- och hälsovårdsministeriets anvisningar (bilaga 1)!

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS ANVISNING: BEAKTANDE AV UNDANTAGSSITUATIONEN PÅ GRUND AV COVID-19 INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTERNA PÅ BASNIVÅ (uppdaterad 16.4.2020, ersätter den tidigare anvisningen av den 20.3.2020)

Dessa förtydliganden av social- och hälsovårdsministeriets anvisningar omfattar endast socialvården och är endast ett komplement till dessa anvisningar. Det här är aktuellt bland annat på grund av att lagstiftningen på Åland till viss del skiljer sig från rikets lagstiftning.

Skyldigheten att ordna socialvårdstjänster kvarstår också i undantagsförhållanden

Avvikelser:

På Åland fattar landskapsregeringen, inte chefen för verksamhetsenheter, beslut om besöksförbud utgående från 17 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Se landskapsregeringens beslut S320P06/160420 (bilaga 2).

På Åland fattas även besluten att stänga verksamhetsenheter av landskapsregeringen, inte av kommunen eller av regionförvaltningsverken.

Fokus på utsatta klienter och klienter som behöver särskilt stöd

Avvikelse:

Den befolkningsgrupp som inte talar eller förstår svenska eller är analfabetisk ska också på ett lämpligt sätt ges information om både COVID-19 och de anvisningar som gäller den (till exempel videor, lättläst information och tolktjänster).

Tillgången till tillräcklig basservice ska tryggas

Avvikelser:

På Åland tillämpas socialvårdslag (FFS 710/1982) genom landskapslag (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård. Hänvisningen till socialvårdslagens 36 § 2 mom. ska därför vara 40 a § 2 mom. i gällande socialvårdslag.

Kommunen ska ordna stödåtgärder inom barnskyddet

Avvikelser:

På Åland tillämpas barnskyddslagen (417/2007) genom landskapslag (2008:97) om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen. Utgående från 17 § i lagen om smittsamma sjukdomar är det på Åland landskapsregeringen som meddelar besöksförbud vad gäller besök på en barnskyddsenhet.

Tillräckliga resurser ska riktas till behandlingen av utkomststödsärenden

Avvikelser:

På Åland handlägger kommunerna alla former av utkomststöd i enlighet med landskapslag (1998:66) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd.

Lag om klientavgifter (734/1992) tillämpas genom landskapslag (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård.

Kommunen kan avbryta arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Avvikelse:

Socialvårdslag (FFS 710/1982) tillämpas på Åland med stöd av landskapslag (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård. På Åland har lag (FFS 2001/189) om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte inte antagits.

Viktigt att trygga hemservice för äldre och personer med funktionsnedsättning

Avvikelser:

Med hemvård, avses hemservice och sammanhållen hemvård.

I landskapet Åland ansvarar ÅHS smittskyddsläkare för beslut om isolering enligt smittskyddslagen.

Personal inom hemservice och sammanhållen hemvård ska skydda sig enligt arbetsgivarens, landskapsregeringens och ÅHS anvisningar.

Besöksförbud i enheterna med vård dygnet runt

Avvikelser:

Enligt 30 § 9 punkten i självstyrelselagen (1991:71) för Åland ska landskapsregeringen sköta de uppgifter som enligt lagstiftningen om bekämpning av smittsamma sjukdomar hos människor ankommer på riksmyndigheterna och kommunerna.

Se landskapsregeringens beslut om besöksförbud S320P06/160420 (bilaga 2).

Landskapsregeringens tillägg till anvisningen

Vikten av samarbete

Kommunerna uppmanas särskilt ta i beaktande och ha alternativa lösningar i de fall att personal inom t.ex. äldreomsorgen, service till personer med funktionsnedsättning, närståendevårdare, personliga assistenter, utkomststöd m.fl. insjuknar. En möjlighet är att samarbeta med andra kommuner om oundgängliga tjänster.

Kommunerna rekommenderas att se över möjligheterna att erbjuda service och verksamhet på distans genom elektronisk/digital överföring.

Sådan service och tjänster är tex. dagverksamhet för hemmaboende äldre och personer med funktionsnedsättning, tillsynsbesök, arbetsverksamhet för hemmaboende personer med funktionsnedsättning m.m. Kommunerna rekommenderas se över sina avgifter för servicen så att avgiften inte utgör ett hinder för den enskilde individen att ta del av servicen.

Rekommendationen att öka användningen av digitala tjänster

  • möjliggör användning av personalresurser på ett mera effektivt sätt om t.ex. vissa tillsynsbesök kan skötas digitalt
  • minskar eventuella konsekvenser på grund av isolering i det egna hemmet
  • möjliggör sociala kontakter för äldre och personer med funktionsnedsättning hemma och på olika boenden

Kontaktpersoner

Maj-Len Österlund
Byråchef socialvårdsbyrån
Social- och miljöavdelningen
Ålands landskapsregering
+358 18 25000 (vxl)
maj-len.osterlund@regeringen.ax

Ann-Christine Österbacka
Specialsakkunnig, äldreomsorg, klientavgifter
Social- och miljöavdelningen
Ålands landskapsregering
+358 18 25000 (vxl)
ann-christine.osterbacka@regeringen.ax

Gunilla Lindqvist
Specialsakkunnig, funktionshinder
Social- och miljöavdelningen
Ålands landskapsregering
+358 18 25000 (vxl)
gunilla.lindqvist@regeringen.ax

Cindi Portin
Specialsakkunnig, vuxensocialarbete
Social- och miljöavdelningen
Ålands landskapsregering
+358 18 25000 (vxl)
cindi.portin@regeringen.ax

Publicerad 24.4.2020 kl. 08:33
Uppdaterad 19.5.2020 kl. 10:43