Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

FAQ Offentliga sammankomster

Vanliga frågor och svar om offentliga sammankomster.

Frågor och svar om offentliga sammankomster finns även på Justitieministeriets webbplats:

Justitieministeriets information om coronaviruset

Senast uppdaterad 23 mars 2020 16:30

Frågor och svar om offentliga sammankomster

1. Ålands landskapsregering har förbjudit ordnandet av offentliga sammankomster med över 10 deltagare. Vilka tillställningar är det som avses?

Det är förbjudet att sammankalla offentliga sammankomster med över 10 personer. Förbudet gäller öppna möten för allmänheten oberoende av om de hålls inomhus eller utomhus. Förbudet gäller både allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

En allmän sammankomst är en tillställning i vilken även andra än de uttryckligen inbjudna kan delta i eller följa.

En offentlig tillställning är i regel en tillställning med över 10 personer i vilken deltagaren deltar på eget initiativ. Sådana tillställningar är bl.a. nöjesevenemang, föreställningar, tävlingar och andra därmed jämförbara tillställningar som är öppna för allmänheten, såsom teater-, opera- och bioföreställningar samt konserter och utställningar, liksom också mässor, tävlingar och idrottsevenemang. Som offentliga tillställningar räknas även sådana tillställningar som bygger på inbjudan eller medlemskap, om inte tillställningen på grund av antalet deltagare, tillställningens art eller andra särskilda skäl kan anses vara av privat natur.

2. Är det straffbart att ha sammankomster med över 10 deltagare?

Förbudet baserar sig på lagen om smittsamma sjukdomar, där det inte finns någon straffbestämmelse som gäller denna bestämmelse (58 §). Den inverkar också på tillämpningen av lagen om sammankomster, som polisen övervakar. Verksamhet som strider mot lagen om sammankomster kan vara straffbar som sammankomstförseelse, varvid maximistraffet är böter.

3. Måste affärer och restauranger nu stänga?

Nej. Köpcentrum, stationsbyggnader, restauranger och andra lokaler som allmänheten har tillgång till får vara öppna. Måltider på restaurang blir alltså inte ”offentliga sammankomster” på den grund av att antalet kunder överstiger tio.

Kunderna bör beakta att det nu råder undantagsförhållanden på Åland. Det är bra att hålla avstånd till sina medmänniskor.

Även om landskapsregeringens beslut inte gäller företagsverksamhet, är det bra om företagen ändrar sina förfaranden i den nya situationen. De bör sträva efter att betjäna människorna mer individuellt, i mindre kundgrupper eller genom att gradera mötena. Ett exempel på detta är t.ex. sådan direktförsäljning som producenter kan ordnar via Facebook och där kunderna och försäljarna kommer till en viss plats vid en vis tid.

I landskapsregeringens förbud är det fråga om en begränsning av sammankomster, inte ett förbud mot rätten att röra sig.

3. Hur blir det med frisören, fysioterapin och så vidare?

Företag inom dessa branscher får vara öppna. Förbudet gäller möten och inte utbudet av individuella tjänster. Men också de som tillhandahåller individuella tjänster bör beakta undantagsförhållandena. Det är önskvärt att öka avståndet mellan kunderna och ordna tjänsterna så att kunderna är så lite i kontakt med varandra som möjligt.

4. Får man gå på gympa och gym? Eller på bio?

Förbudet begränsar offentliga tillställningar såsom bioföreställningar och idrottsevenemang till 10 personer. Ett längre svar finns till fråga 1 ovan.

Finlands regerings rekommendationen om att stänga kultur- och idrottsanläggningar gäller all privat anordnad gruppmotion och alla privata gymtjänster. Det rekommenderas alltså att de stängs.

Biografer omfattas både av den lagstadgade begränsningen av sammankomster och av bland annat den rekommendation som gäller teatrar. Biograferna får vara öppna, men det rekommenderas att de stängs. De kan också visa filmer, men de får inte ta in fler än 10 personer per föreställning.

5. Får man fortfarande åka kollektivt?

Ja. Begränsningarna gäller inte kollektivtrafiken. Men det är bra att hålla avstånd till medresenärerna.

6. Ordnas domstolssammanträden?

För information om domstolarnas verksamhet hänvisas till domstolsverkets webbsidor:

Ålands tingsrätts webbsida

Ålands förvaltningsdomstols webbsida

7. Kan det vara fler än 10 personer i en daghems- eller skolgrupp?

Nej, begränsingarna av offentliga sammankomster gäller inte daghems- eller skolgrupper. Det kan ändå vara skäl att arbeta i mindre grupper med tanke på smittorisken. Handhygienen och städningen är viktig.

Publicerad 23.3.2020 kl. 17:08
Uppdaterad 23.3.2020 kl. 17:08