Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Förebyggande av coronavirussmitta vid enheter för vård och omsorg dygnet runt

82 S3 27.8.2020

Denna rekommendation ersätter landskapsregeringens utskick av 3.7 2020 (70 S3 030720) om förebyggande av coronavirussmitta vid enheter för vård och omsorg dygnet runt. Den nya uppdaterade rekommendationen är en gemensam anvisning given av landskapsregeringen och Ålands hälso- och sjukvård (”ÅHS”). Rekommendationen tillämpas för tiden 1.9.2020 till 31.10.2020.

Rekommendationen ska iakttas vid verksamhetsenheter inom socialvården som tillhandahåller vård och omsorg dygnet runt och vars klienter löper ökad risk för smitta. Sådana är speciellt äldre personer och de personer med funktionsnedsättning som hör till riskgrupperna. Rekommendationen tillämpas också på alla boendeenheter för personer med funktionsnedsättning där det bor klienter som hör till riskgrupperna. Denna rekommendation ska även iakttas av personal som ger tjänster i hemmet vars klienter hör till riskgrupp. Information vem som tillhör riskgrupp finns på ÅHS webbplats:  https://www.ahs.ax/nyheter/symtom-och-riskgrupper

Covid-19 smittar via droppar eller beröring när person hostar och nyser. Viruset kan också smitta via smutsiga händer och ytor. Även symtomfria personer kan sprida smitta. På grund av den ökade risken för smitta bland klienterna är det viktigt att man vid verksamhetsenheterna noga iakttar de förfaranden för förebyggande av smitta och de vårdåtgärder för insjuknade som presenteras i denna rekommendation. Coronaviruset orsakar en luftvägsinfektion vars vanligaste symtom är feber, hosta och/eller andnöd. Symtomen för COVID-19-infektion är inte nödvändigtvis typiska hos de äldre. Hos de äldre kan symtomen vara ett försämrat allmäntillstånd, yrsel eller diarré.

Skyddande av klienterna och personalen

Arbetsgivaren ska se till att personalen har den kunskap och kompetens som behövs för att förebygga och bekämpa infektioner. Personal som är sjuk ska inte gå till jobbet. Dessutom ska de anställda kunna känna igen symtom på luftvägsinfektion och agera rätt när de upptäcker symtom. Situationen på enheten måste följas aktivt. Klienter som uppvisar symtom på luftvägsinfektion ska i mån av möjlighet placeras i ett eget rum och inom samma enhet. Om flera klienter placeras i samma rum, får personer med symtom och symtomfria personer inte vårdas i samma rum. Vid behov kan smittskyddsläkaren utnyttja möjligheterna enligt lagen om smittsamma sjukdomar att försätta en person i karantän (60 §) eller isolering (63 §). Personalen ska i alla situationer särskilt tänka på att försöka upptäcka eventuella fall av coronavirussmitta i ett så tidigt skede som möjligt.

Fortsättningsvis bör boendeserviceenheterna undvika hålla stora samlingar, annan daglig sysselsättning i enhetens allmänna utrymmena om det inte går att hålla ett tryggt avstånd. Personalen bör ändå tillgodose klienterna en meningsfull vardag och t.ex. ordna dagsprogram i små grupper där det är möjligt att hålla ett tryggt avstånd. För att upprätthålla klienternas funktionsförmåga är det därmed extra viktigt att personalen skapar nya kreativa lösningar som aktiverar klienterna.

Enheterna rekommenderas att fortsätta med att hålla fast vid goda hygien- och städrutiner, speciellt ytor som är utsatta för beröring ska rengöras ofta, t.ex. dörrhandtag, handtag för lådor, fjärrkontroller, tangentbord, stolshandtag, rollatorhandtag samt mobiltelefoner och nycklar.

Anvisning för personal i användning av skyddsutrustning

De som arbetar i nära kontakt med klienterna på en boendeserviceenhet för vård och omsorg dygnet runt rekommenderas att använda ett visir för att skydda klienten mot eventuell smitta från anställda. Med nära kontakt avses kontakt som är mindre än två meter. Visiret bör täcka hela ansiktet inklusive munnen. Innan skyddsutrustningen kläs på och omedelbart efter att den tagits av ska god handhygien beaktas.

Personalen ska introduceras i hur visir används på korrekt sätt. Viktigt är även att introducera vikarierna i gällande hygien- och städrutiner på enheten samt användning av skyddsutrustning. Personalen ska ges ändamålsenliga anvisningar om användningen av visir samt om desinficering av visir. Förövrigt ska man sörja för en omsorgsfull hand- och hosthygien. Information om hygien- och städrutiner samt anvisningar hur man använder skyddsutrustning på  finns ÅHS webbplats:
 https://www.ahs.ax/nyheter/beredskap-coronavirus    

Personalen ska handleda klienterna i att iaktta god hand- och hosthygien och se till att det finns tillgång till flytande tvål och pappershanddukar eller alkoholhaltigt handdesinfektionsmedel och att dessa är placerade på lämpliga ställen.

Anställda som insjuknar eller visar symtom ska inte komma till jobbet. Anställda som utsatts för smitta ska vara i karantän enligt smittskyddsansvarig läkares instruktioner.

Vid annan boendeservice, hemservice och sammanhållen hemvård rekommenderas att personal som arbetar i nära kontakt med klienterna använder ett visir.

Skyddsutrustning för anhöriga och andra besökare vid enheter för vård och omsorg dygnet runt

Landskapsregeringens rekommendation om anvisning för besök i enheter för vård och omsorg dygnet runt under coronavirusepidemin har antagits 29.7 2020 (73/S3/29.7.2020). Den anvisning som rekommendationen hänvisar till finns att tillgå på Institutet för hälsa och välfärds webbplats: https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/sjukdomar-och-bekampning/sjukdomar-och-sjukdomsalstrare-a-o/coronaviruset-covid-19/bekampning-av-coronavirussmitta-i-langtidsvardens-och-omsorgens-verksamhetsenheter/besok-vid-langtidsvardens-och-omsorgens-verksamhetsenheter-under-coronavirustider

Verksamhetsenheter med dygnet runt verksamhet ska ordna möjlighet till att träffa anhöriga med tillräckliga skyddsarrangemang utomhus och inomhus t.ex. genom separata skyddade besöksrum. Anhöriga rekommenderas att använda kirurgiskt munskydd eller visir vid besök inomhus, samt utomhus om man inte kan hålla ett tryggt avstånd, dvs ett avstånd på minst två meter. De anhöriga ska vara symtomfria. Personalen informerar och handleder de anhöriga i användning av visir eller munskydd. Att kunna röra sig utomhus har en viktig betydelse med tanke på såväl den psykiska som den fysiska funktionsförmågan.

Till boendeserviceenheterna kan även olika tjänsteproducenter som t.ex. medicinsk fotvård, frisörbesök enligt överenskommelse komma för att ge nödvändiga tjänster.  Det förutsätter att tjänsteproducenten förbinder sig att använda skyddsutrustning enligt rekommendationerna och att de är symtomfria. Verksamhetsenheten ser till att tjänsteproducenten har lämpliga utrymmen och skyddsutrustning till sitt förfogande, där tjänsten kan utföras tryggt och säkert utan risk att smitta övriga klienter och vård- och omsorgspersonal. Det är önskvärt att enheterna planerar noggrant inför varje besök hur det skall ske och i vilka utrymmen. För att stöda äldres välmående bör enheterna se till att ordna olika aktiviteter för både de som bor på enheten och för de bor i sina hem, dock under sådana förutsättningar att de allmänna rekommendationerna beaktas.

Mera information om bekämpande av coronavirussmitta finns att tillgå på Institutet för hälsa och välfärds webbplats:
https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/sjukdomar-och-bekampning/sjukdomar-och-sjukdomsalstrare-a-o/coronaviruset-covid-19/bekampning-av-coronavirussmitta-i-langtidsvardens-och-omsorgens-verksamhetsenheter

Landskapsregeringen och ÅHS rekommenderar att boendeserviceenheter inom den privata och tredje sektorn antar denna rekommendation gällande användning av skyddsutrustning.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner vid landskapsregeringen, se kontaktkort här intill.

Kontaktpersoner vid ÅHS

Tora Woivalin
Klinikchef
Åland hälso- och sjukvård
+358 18 5355 (vxl)
tora.woivalin@ahs.ax

Eeva Jansson
Enhetschef, intern service
Ålands hälso- och sjukvård                                            
+358 457 3134 075                                                     
eeva.jansson@ahs.ax

Publicerad 3.7.2020 kl. 11:59
Uppdaterad 27.8.2020 kl. 15:36