Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Kartbild av Åland med alla öarna där även svenska fastlandet och finländska fastlandet syns i bilden.

Marin- och kustområdesplanering (Havsplanering)

Havsplanen ut på en andra remiss

Nu kommer ett andra förslag till havsplan för Åland ut på remiss. Det innehåller förslag till hur de åländska allmänna vattnen ska användas i framtiden. 

De allmänna vattnen är landskapsägda vatten som ligger utanför byarågång. Havsplanen innefattar således inte privatägda vatten utan endast sådana vatten som ägs av landskapet Åland och förvaltas av Ålands landskapsregering.

Remissen genomförs som ett öppet förfarande, vilket betyder att var och en som önskar kan lämna synpunkter. Efter att synpunkterna från den andra remissen bearbetats kommer en riktgivande plan för framtida användning av landskapets allmänna vatten antas av landskapsregeringen i mars 2021. 

Utlåtanden ska inlämnas till registraturen vid Ålands landskapsregering, alternativt per e-post till registrator@regeringen.ax eller per post Ålands landskapsregering, Pb 1060, 22111 Mariehamn senast måndagen den 15 februari 2021 kl. 16.15. Märk utlåtandet ”Remissvar ÅLR 2019/6446”.
Remissen omfattar i första hand de två dokument som ligger överst under rubriken ”Bilagor” här intill, direkt under landskapsregeringens begäran: 

  • Karta med förslag till framtida användning av allmänna vatten (pdf)
  • Förklaringar till markeringar på havsplanekartan (pdf) 

Länk till elektronisk karta

Om så önskas kan synpunkter även lämnas på de två dokument som utgör bilagor till havsplanen:

  • Miljörapport över förslag till havsplan för Åland (pdf)
  • Redovisning av svaren efter första remiss - våren 2020 (pdf)

Kontaktpersoner:
Planerare Stefan Husa, epost stefan.husa@regeringen.ax , tel. +358 18 25543

Vattenbiolog Mikael Wennström, epost mikael.wennstrom@regeringen.ax , tel. +358 18 25455

 

Kort om havsplaneringen på Åland

Förslaget till havsplan har tagits fram enligt bestämmelserna i vattenlag för Åland (1996:61) 5 kap. 24a och 24b §§. Bestämmelserna har införts i den åländska lagstiftningen i enlighet med EU-direktivet om havsplanering (2014/89). 

Enligt bestämmelserna ska Ålands landskapsregering ta fram och anta en havsplan senast till den 31 mars 2021.

I planen ska beskrivas ”den rumsliga och tidsmässiga utbredningen av relevanta befintliga och framtida verksamheter, intressen och användningsområden”. Syftet är att främja en hållbar användning, utveckling och tillväxt samt bidra till god vattenkvalitet och god miljöstatus. 

Utgångspunkten är att havsplanen ska omfatta alla kustvatten och marina vatten som hör till landskapet. Dock behöver inte sådana kustområden som omfattas av annan fysisk planering, såsom kommunal områdesplanering, tas med i havsplanen. Landskapsregeringen väljer därför, utgående från de synpunkter som inkom under den första remissrundan, att låta förslaget till havsplan omfatta enbart de allmänna vattnen, dvs de landskapsägda vatten som ligger utanför byarågång. 

Planen ska beredas i samarbete med berörda kommuner och myndigheter i landskapet och relevanta myndigheter utanför landskapet. Alla berörda parter ska involveras i ett tidigt skede av planeringsprocessen för att alla ska ha möjlighet till samråd och att yttra sig antingen skriftligen eller muntligen under planeringsprocessen. Resultatet av samrådet ska redovisas under arbetets gång.

I slutet av 2019 skickades ett första diskussionsunderlag ut på remiss. Under remissen inkom 60 remissutlåtanden. En referensgrupp med deltagare från regeringspartierna har stött arbetet. Det nuvarande förslaget har omarbetats utgående från remissvaren och utgående från synpunkterna i den politiska referensgruppen. 

Efter det andra hörandet ska planen vid behov ytterligare revideras samt antas av Ålands landskapsregering senast inom mars 2021.
 

 

Publicerad 16.12.2020 kl. 00:00
Uppdaterad 16.12.2020 kl. 09:12