Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Jämställdhet

Jämställdhet handlar om att på lika villkor ta tillvara flickors, kvinnors, pojkars och mäns resurser, kunskaper och erfarenheter och därmed även öka förutsättningarna för hållbar tillväxt och ett hållbart samhälle.

Eftersom jämställdhet mellan kvinnor och män skapas där ordinarie beslut fattas, resurser fördelas och normer skapas måste jämställdhetsperspektivet finnas med i det dagliga arbetet. Könsuppdelad statistik är ett nödvändigt verktyg för att göra jämställdhetsanalyser eftersom statistiken synliggör flickors, kvinnors, pojkar och mäns behov, förutsättningar och livsvillkor. Det innebär att all statistik som relaterar till individer måste vara insamlad, analyserad och presenterad indelad efter kön och den ska spegla jämställdhetsfrågor och problem i det åländska samhället.

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegrering är en övergripande strategi som syftar till att nå de jämställdhetspolitiska målen. I arbetet med jämställdhetsintegrering av olika verksamheter kan en mängd metoder användas. Här hittar du exempel på sådana:

För dig som söker fakta om jämställdhet, praktiska exempel och konkreta verktyg för jämställdhetsarbete.

Vägledning i jämställdhetsintegrering för myndigheter

På med könsglasögonen - Guide för integrering av könsperspektivet och analys av könskonsekvenserna för offentlig förvaltning

Genus- och jämställdhetsfrågor ska vara en integrerad del av varje verksamhetsområde men detta utesluter inte aktivt jämställdhetsarbete i form av projekt eller särskilda insatser för att motverka könsdiskriminering.

Publicerad 11.5.2015 kl. 13:00
Uppdaterad 14.12.2021 kl. 09:23