Jämställdhet

Jämställdhet handlar om att på lika villkor ta tillvara flickors/kvinnors och pojkars/mäns resurser, kunskaper och erfarenheter och därmed även öka förutsättningarna för hållbar tillväxt och ett hållbart samhälle.

Det övergripande målet för den åländska jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma frihet och makt att forma samhället och sina egna liv. På Åland ska kvinnor och män, flickor och pojkar, ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter.

Jämställdhet handlar om kön, makt, rättvisa, frihet och demokrati. På Åland utvecklar vi därför jämställdheten i vetskap om att det är positivt för hela samhället och alla medborgare.

Genus- och jämställdhetsfrågor ska vara en integrerad del av varje verksamhetsområde men detta utesluter inte aktivt jämställdhetsarbete i form av projekt eller särskilda insatser för att motverka könsdiskriminering. Landskapsregeringen driver flera projekt med jämställdhetsfokus.

Könsuppdelad statistik är ett nödvändigt verktyg för att göra jämställdhetsanalyser eftersom statistiken synliggör flickors/kvinnors och pojkars/mäns behov, förutsättningar och livsvillkor. Det innebär att all statistik som relaterar till individer måste vara insamlad, analyserad och presenterad indelad efter kön och den ska spegla jämställdhetsfrågor och problem i det åländska samhället.

Mäns våld mot kvinnor, i synnerhet inom familjen, är ett globalt samhällsproblem och kanske ett av det mest extrema exemplen på den obalans som råder i maktförhållandet mellan kvinnor och män. Samhället måste vidta åtgärder för att skydda och stöda de utsatta samtidigt som man i ett förebyggande arbete måste syna de värderingar, normer och attityder som upprätthåller våldsutövandet.

På Åland finns både kvinnofridslinjen och behandlingserbjudandet alternativ till våld.

På området jämställdhet finns också information om lagstiftning och nordiskt samarbete på jämställdhetsområdet, samt en samling länkar till andra aktörer.

Publicerad 11.5.2015
Uppdaterad 17.10.2019