Ekonomi

Det andra jämställdhetspolitiska delmålet är ekonomisk jämställdhet.

Det innebär att kvinnor och män har samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete och samma ekonomisk självständighet livet ut.

Löneinkomsterna skiljer sig mellan kvinnor och män. En förklaring är att kvinnor i större utsträckning än män arbetar deltid men det finns också en betydande löneskillnad bland heltidsanställda mellan könen. Kvinnodominerade yrken, till exempel inom vård och omsorg, har i genomsnitt lägre löner än mansdominerade. Trots det har de fortfarande mindre pengar kvar att konsumera för när skatten är betald. Kvinnor arbetar i högre utsträckning deltid, tar ut mer föräldraledighet, är oftare vårdlediga, studerar under längre tid och har högre sjukfrånvaro än män, något som påverkar både löneinkomst och pension.

Män äger också aktier och fastigheter i större utsträckning än kvinnor. Det innebär högre kapitalinkomster för män vilket ökar inkomstskillnaderna ytterligare. Kvinnor har ungefär hälften så stora kapitalinkomster som män. Samtidigt utjämnas skillnaden till viss del av transfereringar, som till exempel barnbidrag, sjukförsäkringar och arbetslöshetsersättningar.

Läs ÅSUBs översikt Skillnader mellan kvinnors och mäns inkomster