Jämställdhetslagen

Jämställdhetsfrågor regleras på Åland i landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män. Lagen är en blankettlag, genom vilken rikets lag om jämställdhet (FFS 609/1986) med vissa avvikelser gäller på Åland. I landskapslagen anges att ändringar i rikets lag gäller även i landskapet.

Lag om ändring av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (1329/2014) trädde i kraft 2.2.2015 och innebär bland annat att förbudet mot diskriminering på grund av kön även gäller diskriminering på grund av könsidentitet eller uttryck. I den reviderade lagen har även bestämmelserna som gäller främjande av jämställdhet specificerats och utvidgats.

Diskrimineringsombudsmannen, DO, på Åland sköter tillsynen av jämställdhetslagstiftningen.

Diskriminieringsombudsmannen på Åland, information på Ålands ombudsmannamyndighets webbplats

Lagstiftning

Landskapslag (1989:27) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män

Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986) på webbplatsen Finlex