Jämställdhetslagstiftning

Jämställdhetsfrågor regleras på Åland i landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män. Lagen är en blankettlag, genom vilken rikets lag om jämställdhet (FFS 609/1986) med vissa avvikelser gäller på Åland. I landskapslagen anges att ändringar i rikets lag gäller även i landskapet.

Lag om ändring av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (1329/2014) trädde i kraft 2.2.2015 och innebär bland annat att förbudet mot diskriminering på grund av kön även gäller diskriminering på grund av könsidentitet eller uttryck. I den reviderade lagen har även bestämmelserna som gäller främjande av jämställdhet specificerats och utvidgats.

Sedan 2007 är diskrimineringsombudsmannen tillsynsmyndighet i landskapet och sköter de uppgifter som i riket sköts av jämställdhets- och diskrimineringsombudsmannen samt diskriminerings- och jämställdhetsnämnden, till de delar de hör till landskapets behörighet.

Lagstiftning

Landskapslag (1989:27) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män

Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986) på webbplatsen Finlex

Publicerad 11.5.2015
Uppdaterad 27.12.2019