Demokratistrategi - remissversion

Landskapsregeringen har berett ett utkast till demokratistrategi för åren 2024 – 2031. Demokratistrategin är ett dokument som syftar till att fastställa målsättningarna för demokratiutvecklingsarbetet och demokratipolitiken på längre sikt. Strategin fokuserar på landskapsregeringens åtgärder men har relevans för hela det åländska samhället.

Utgående från strategins målsättningar specificeras och fastställs landskapsregeringens demokratiutvecklande åtgärder i åtgärdsplaner som är specifika för respektive mandatperiod (åtgärdsplanen för den nuvarande mandatperioden antas efter strategin). 

Landskapsregeringen begär nu in utlåtanden rörande demokratistrategin genom en öppen remiss. Vilken privatperson eller organisation som helst kan lämna ett utlåtande. För att synpunkterna ska kunna beaktas i det fortsatta beredningsarbetet ska det vara landskapsregeringen tillhanda senast den 14 juni 2024. Remissvaren ska skickas elektroniskt till registrator@regeringen.ax. Märk försändelsen ÅLR 2024/2865.

Svarande ombeds att i sina remissvar särskilt fästa vikt vid följande frågor:

  1. Hur ser ni på nulägesbeskrivningen? (kapitel 3)

  2. Hur ser ni på det demokratiska målsättningarna? (kapitel 5)

  3. Har ni förslag på åtgärder till åtgärdsprogrammet? Föreslå vilken målsättning som åtgärden kunde höra ihop med. Beskriv åtgärden med några meningar. 

Remisshandlingarna finns publicerade här på sidan.