LV2 Nya Godbyvägen

Landsväg 2, Nya Godbyvägen, är en av Ålands mest trafikerade vägar. Dess sträckning mellan Dalkarby och Godby är cirka 10 kilometer lång och utgör den viktigaste länken mellan de två tätorterna Mariehamn och Godby. Vägsträckan byggdes ut i etapper under 1980-talet och löper parallellt med Godbyvägen som korsas på tre platser. Sedan anläggandet har det endast gjorts enklare åtgärder.

I förstudien analyserar vi dagens brister för trafikanter och brister som kan komma att uppstå framöver baserat på trafikprognoser på 5 år, 20 år och 30 årssikt. I förstudien beskrivs förhållanden för trafiksäkerhet, framkomlighet, olyckor, vilt, buller, geoteknik, dagvatten, natur samt kulturmiljö och fornlämningar. Fokus ligger på de åtta större korsningspunkterna längs sträckan.

Fokus ligger på de åtta större korsningspunkterna längs sträckan benämnda:
 Fokus ligger på de åtta större korsningspunkterna längs sträckan benämnda:1. Norra Svibyvägen/Klockargatan (K1) 2. Södersundavägen/St. Olofsväg (K2) 3. Karrbölevägen (K3) 4. Godbyvägen (Ingbybacken) (K4) 5. Andersbölevägen (K5) 6. Björsbykorsningen (K6) 7. Södra Ämnäskorsningen (K7) 8. Norra Ämnäskorsningen (K8) 


 

Förstudiens innehåll överensstämmer med den planeringsprocess som landskapsregeringen tagit fram för vägprojekt och i förstudien
ingår tre bilagor med rapporter om väg- och trafik, naturmiljö och kulturmiljö.

Vad händer just nu?

Förstudien är nu fastställd.
Förstudien har under våren 2023 skickats till berörda kommuner och enheter inom landskapets förvaltning för synpunkter, dessa synpunkter har inarbetas i förstudien. På grundval av den fastställda förstudien tas en projektplan fram för programskedet. 

Förstudien med inarbetade synpunkter och rapporter finns att laddas ner som pdf:er under bilagor.

 

Projektets skeden under planerings- och utförandefasen.
Projektets skeden under planerings- och utförandefasen.

Vad är en förstudie?

En förstudie utförs som första steget i vägplanerings- och vägprojekteringsprocessen. Det huvudsakliga syftet är att ge underlag för beslut om projektet ska drivas vidare eller inte, samt att klarlägga förutsättningar inför det fortsatta arbetet.

I förstudien definieras projektets mål och strategier utifrån befintliga styrdokument. Projektet avgränsas och inom avgränsningen beskrivs brister i trafiksystemet och redogörs för befintliga förutsättningar, till exempel befintliga ledningar och skyddsvärda områden. Framtida behov analyseras och problemställningar tydliggörs, till exempel risk för framtida trafikköer i korsningar.

När en förstudie är klar lämnas den ut på hörande till berörda kommuner och enheter inom landskapsets förvaltning.

Bakgrund

Landsväg 2, Nya Godbyvägen, utgör en av Ålands viktigaste vägar. Dess sträckning mellan Dalkarby och Godby är cirka 10 kilometer lång och utgör den viktigaste länken mellan de två tätorterna Mariehamn och Godby. 

Vägsträckan byggdes ut i etapper under 1980-talet. Sedan dess har det endast gjorts ett mindre antal åtgärder. Mycket har hänt på Åland sedan vägen byggdes, bland annat har befolkningen ökat från strax över 20 000 invånare till 30 000 invånare, dvs. en ökning om 50 %.
Därtill så har besöksturismen vuxit och enligt statistik från Ålands landskapsregering har antalet inresande per år dubblerats, från 1 miljoner inresande för 50 år sedan till 2 miljoner inresande år 2019(innan Covid-19).


Denna förändring, med en markant ökad befolkning och en dubblerad turism, ställer högre krav på infrastrukturen. För att säkerställa att Nya Godbyvägen uppfyller önskvärd framkomlighet och trafiksäkerhet med en begränsad påverkan på omgivningen såväl i nuläget som i framtiden, har en förstudie genomförts. 

Effektmål

Nya Godbyvägen ska långsiktigt utgöra en god vägförbindelse som gör det möjligt att utveckla kommunerna norr om Mariehamn. Med en effektiv väg avses:
1. Tillgodose landskapets behov av transportinfrastruktur på lång sikt genom att minska begränsningar i trafiknätet för att på så sätt bibehålla och förbättra förutsättningarna för tillväxt och utveckling för hela Åland. Målet mäts genom att följa upp trafikmängder och andel köbildning.

2. Höja trafiksäkerheten på vägförbindelsen för alla trafikanter genom att planera projektet utgående från god standard för trafiksäkerheten enligt VGU2020. Målet mäts genom att följa upp hur standarden för trafiksäkerheten tillämpats i planeringsskedet.

3. Att transportlederna upprätthåller jämbördig tillgänglighet och förutsättningar till jämbördig samhällsservice för kommunerna. Målet följs upp genom återkoppling med berörda kommuneroch förändrade restider.

4. Minska fysiska begräsningar med skadliga effekter på vattenkvalitén längs vägsträckan. Målet mäts genom att följa upp att vattnets genomströmningsarea under broar och vägbankar inte minskar i samband med projektet.

5. I projekteringsskedet är målsättningen att verka för att hitta minst tre optimeringsinsatser som minskar projektets negativa klimatpåverkan. Optimeringen av konstruktioner och vägar planeras att uppnås genom att minska materialåtgång och genom medvetna materialval. Målsättningen mäts i antalet optimeringsinsatser med gynnsam klimatpåverkan för projektet.