Flera vindkraftverk i havet

Storskalig havsbaserad vindkraft

Havet har alltid varit en viktig naturresurs för Åland. Fiske och jakt har gett näring åt ålänningarna, och havet har varit den naturliga färdvägen ut i världen. Sjöfartsnäringen med allt från galeaser till större segelfartyg och vidare till fraktfartyg och stora passagerarfartyg har varit avgörande för Ålands välmående.

Nu är det dags att ta följande steg i ålänningarnas förhållande till havet genom att nyttja havets vindar för energiproduktion.

Åland har en enorm potential för storskalig havsbaserad vindkraft. Målet är att använda åländska havsområden för storskalig elenergiproduktion, och för vidareförädling till andra fossilfria energiformer.

Åland är beläget mellan två regioner med ett ökande energibehov. Den energin ska naturligtvis vara förnybar. Ålands landskapsregering vill göra Åland till ett naturligt centrum för förnybar energi i Norden. Vi vill skapa förutsättningar för entreprenörskap, innovation, forskning och utveckling.

I havsplan för Åland identifieras lämpliga energiområden. Den totala arealen uppgår till ca 1 000 km² och vid full uppbyggnad uppskattas den sammanlagda nominella el-effekten uppgå till 6 GW, vilket motsvarar ungefär 100 gånger Ålands nuvarande elbehov. Vi har alltså goda möjligheter för en energiexport.

En etablering av storskalig havsbaserad vindkraft på åländska vatten innebär möjligheter för det åländska samhället. Det ger förutsättningar för ett betydande antal nya arbetsplatser - både i uppbyggnadsskedet och i driften - och det ger möjligheter för både existerande och nya åländska företag. Det skapar också behov av branschkunnig arbetskraft, vilket i sin tur öppnar upp möjligheter för utbildning på Åland inom förnybar energi både på gymnasial- och högskolenivå.

Högskolan på Åland kommer att spela en viktig roll som nav i det forsknings-, utvecklings- och innovationsarbete som följer i kölvattnet av etableringen.

Flera internationella vindkraftsaktörer har insett Ålands möjligheter och landskapsregeringen arbetar aktivt för att skapa förutsättningarna för att förverkliga potentialen.

Det är vind i seglen för åländsk vindkraft!

Ålands havsplan

Energi- och klimatstrategi för Åland 2030

Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland

Pressinfo 15.9.2020 

Öppet hörande i Ålands lagting om havsbaserad vindkraft 27.1.2022