Vy över gamla Kastörsbron som ska ersättas med en ny bro.

Nya Kastörsbron

Nu startar entreprenaden med att byta ut befintlig bro och befintlig 
rörbro på landsväg 800 mellan Snäckö och Kumlinge i Kumlinge kommun.
 

Bakgrund

Projektet ingår i det större övergripande Broutbytes-projektet 2017-2027.

Syftet med projektet är att uppdatera trafiksystemet på Åland så att infrastrukturen uppfyller samhällets krav på lastkapacitet och konstruktionskrav för broar i det allmänna vägnätet.

Vad händer just nu?
Mars 2024 
Vägen över Kastörsbron i Kumlinge stängs av på grund av trumbyten


• Måndag 11.3.2024 kl. 20.00 – tisdag 12.3.2024 kl. 08.00
•Tisdag 12.3.2024 kl. 20.00 – onsdag 13.3.2024 kl. 08.00
Avstängningen gäller samtliga trafikslag, inklusive gång- och cykeltrafikanter.

Resenärer som ankommer med M/S alfågelns tur från Hummelvik kl. 5.30 till Kumlinge färjfäste 06.50 uppmanas beakta att passage över Kastörsbron inte är möjlig tisdagen 12.3.2024 och onsdagen 13.3.2024 före kl. 08.00. Samtidigt uppmanas passagerare som skall åka från Kumlinge färjfäste med samma tur mot Lappo och Torsholma beakta att passage över Kastörsbron inte är möjlig.


Resenärer som ankommer med M/S Alfågelns tur från Hummelvik kl.18.15 till Kumlinge färjfäste kl. 19.35 uppmanas passera Kastörsbron i så god tid som möjligt före kl. 20.00.

Resenärer som ska med M/S Alfågelns tur från Kumlinge färjfäste 22.05 mot Hummelvik uppmanas passera Kastörsbron i god tid innan kl. 20.00. Samtidigt uppmanas passagerare som anländer till Kumlinge färjfäste med samma tur uppmanas beakta att det inte är möjlig att passera Kastörsbron under tiden vägen är avstängd.

Januari - April 2024
Sprängningsarbeten
  • Temporär trafikreglering på del av landsväg nr 800 Kumlingevägen/Snäckövägen i samband med sprängningsarbeten vid nybyggnation av bro 20 Kastörsbron, Kumlinge kommun. 
  • Trafikregleringen gäller 15.1 – 15.4.2024.
  • Vid sprängningsarbetet stoppas trafiken tillfälligt från båda håll. Under sprängningstiderna kan vägen vara helt avstängd under en tidsperiod om max 30 min. Entreprenören informerar på kommunens kanaler varje gång de kommer att stänga av vägen.
  • Tiderna för sprängningsarbete är planerade så att de inte ska krocka med färjetider.

Läs mer om sprängningsarbetet under bilagor, Trafikinformation 

 

 

: Kartan visar omfartsväg under byggtiden
En tillfällig bro och väg anläggs öster om nuvarande broläge.
Den tillfälliga bro och vägen beräknas tas i bruk januari 2024 och 
tas bort när nya bron är färdigställd maj 2025.

Kort fakta

  • Den nya bron är en samverkansbro med  huvud balkar av stål och farbana av betong.
  • Bron byggs med två stöd och ett fribärande spann mellan stöden med en segelfri höjd om 3,2 m + 0,6 m över medelvattenytan.
  • Brons bredd planeras till 7 m vilket möjliggör dubbelriktad fordonstrafik över bron.
  • Farledsbredden under bron har valts att bibehållas till ca 9 m.
  • Befintlig trumma i Snäckövägbank kommer att bytas ut till en större rörbro.
  • Vägbanken kommer att få två nya trummor för bättre vatten genomströmmning.