Arbetsstipendium

Ålands kulturdelegation beviljar arbetsstipendier till enskilda personer ur penningautomatmedel.

Syfte

Syftet är att stödja konstnärer och kulturarbetare i att kunna verka professionellt. Stipendiet ska främja kulturarbetares utvecklande av kunskap och kompetens inom sitt konstområde genom att möjliggöra skapande på heltid under maximalt 1 år. Arbetsstipendiets maximala belopp är 1 700 euro/månad.

Stipendiet förutsätter tjänstledighet under stipendietiden.

För kortare projekt hänvisas till övriga kulturstipendier, se annan (kulturstipendie)blankett.

Målgrupp

Enskilda kulturarbetare bosatta och verksamma på Åland samt enskilda kulturarbetare vars arbete främjar den kulturella verksamheten på Åland eller kännedom om den åländska kulturen. Både etablerade konstnärer och kulturarbetare men även unga konstnärer i början av sin karriär.

Ansökan

  • Ansökan görs digitalt. Se kulturdelegationens webbplats.

Ansökan om arbetsstipendium på kulturdelegationens webbplats

  • Fritt formulerade ansökningar godkänns inte.
  • Kompletteringar av stipendieansökningar bör undvikas.
  • Efter behandling av ansökan bör eventuellt inlämnat material avhämtas från kulturbyrån.

Ansökan om stipendium ska vara inlämnad till Ålands kulturdelegation senast den 15 februari kl. 16.15.

Om 15 februari infaller på en helg gäller därpå följande vardag. Ansökan som inkommer efter den utsatta tiden beaktas inte vid stipendiernas utdelning.

Stipendier beviljas inte för genomfört arbete eller för finansiering av grundstudier vid högskola eller annan läroinrättning.

Redovisning

Stipendiaten ska redovisa för användningen av stipendiet i form av en arbetsrapport inom ett år efter beviljandet. Redovisningen ska innehålla redogörelse för hur stipendiet utnyttjats. Till arbetsrapporten kan biläggas eventuella tidningsreferat eller eventuellt färdig produkt. Om inte arbetsrapport inlämnas inom angiven tid kan kulturdelegationen återkräva beviljat stipendium.