Lotterier och penninginsamlingar

Penninginsamlingar

Penningsinsamling är en verksamhet, genom man för att erhålla medel för välgörande, allmännyttigt eller annat allmänt ändamål vädjar till allmänheten på olika sätt. För att anordna penninginsamlingar måste du söka tillstånd av Ålands landskapsregering.

Som penninginsamling räknas inte vanlig kollekt som ett religiöst samfund tar upp i samband med religionsutövning och inte heller att hålla till salu lyckönsknings- och kondoleansadresser.

Ansökan om penninginsamling skickar du till landskapsregeringen och det ska tydligt anges vilket ändamål de influtna medlen ska användas till.  Den som får tillstånd till penninginsamling ska inom tre månader efter det att insamlingen har avslutats avge redovisning till Ålands polismyndighet.

Tillstånd för penninginsamlingar beviljas för viss tid, högst ett år. Förlängning av den fastställda tiden beviljas inte.

Vinstdrivande rörelser kan inte ansöka om penninginsamlingstillstånd.

Bestämmelserna om penninginsamling ingår i landskapslagen angående penninginsamlingar (1950:25).

Hur ansöker jag om att anordna en penninginsamling?

För ansökan om tillstånd för penninginsamling finns ett digitalt formulär som tillhandahålls av landskapsregeringen. I ansökan ska du förutom föreningens namn, adress och kontaktuppgifter ange:

  • tiden för vilken penninginsamlingen ska hållas
  • sättet och området för insamlingen (brev, antal listor, antal sparbössor, bankgiro etc.) Om märken säljs ska priset för märket uppges.
  • ändamålet för insamlingen.

Avgiften för ansökan om ett tillstånd är 40 euro. Handläggningstiden för en ansökan är ca en månad.

Du hittar länken till det digitala formuläret under rubriken Blanketter här intill.

Redovisning

Redovisningen av föranstaltad penninginsamling bör inom tre månader efter det insamlingen avslutats inlämnas till Ålands polismyndighet Strandgatan 27, PB 73, Mariehamn 22100, Åland.

Blankett för redovisningen finns under rubriken Blanketter här intill.

Lotterier

För att anordna lotterier behövs tillstånd av landskapsregeringen.

Endast en i landet registrerad förening, stiftelse eller samfund får anordna lotterier. Syftet med ett lotteri ska vara att samla medel för välgörenhet eller annat ideellt ändamål. Privatpersoner får således inte ordna lotterier.

Du behöver inte tillstånd om lottförsäljningen och dragningen sker vid samma tillfälle och man inte räknar med att få in mer än 2000 euro (så kallat snabblotteri). Tillstånd behövs inte heller om en sammanslutning internt anordnar ett lotteri t.ex. vid ett föreningsmöte då inga andra har tillträde till lokalen.

Lotterier där vinsterna utgörs av pengar får anordnas endast av Ålands penningautomatförening.

Bestämmelserna om lotterier ingår i landskapslagen om lotterier (1996:10).

Hur ansöker jag om tillstånd för att anordna lotteri?

För ansökan om lotteritillstånd som görs till landskapsregeringen finns en särskild blankett som tillhandahålls av rättsserviceenheten. Ansökan kan även göras elektroniskt. Se under rubriken Blanketter här intill.

I ansökan ska du uppge:

  • föreningens namn
  • adress och kontaktuppgifter
  • antal lotter som ska säljas
  • lottens pris och det belopp man sammanlagt räknar med att få in samt ändamålet för lotteriet
  • kopia av det protokoll från föreningens styrelsemöte där man beslutat att ordna ett lotteri.

Avgiften för ansökan om lotteritillstånd är 40 euro. Handläggningstiden för en ansökan är ca en månad.

Redovisning

Redovisningen av föranstaltat lotteri bör inom fem månader från det att lotteritillståndet upphört att gälla inlämnas till Lotteriinspektionen.

Digitalt formulär för redovisningen finns på Lotteriinspektionens webbplats.