Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Projektunderstöd

Ålands kulturdelegation beviljar landskapsunderstöd för kulturprojekt.

Syfte

Understöden ska uppmuntra till ett varierat kulturutbud över hela Åland. Understöd avser projekt av engångskaraktär. Projektunderstödet ska främja deltagarnas kunskapsutveckling och färdigheter.

Målgrupp

I landskapet hemmahörande ideella föreningar och organisationer samt arbets- och projektgrupper. Kommuner och institutioner är understödsberättigade, förutom landskapets egna institutioner (såsom till exempel landskapskapet skolor).

Utomåländska organisationer kan få del av understöd från Åland såvida det är fråga om ett uttryckligt samarbete med en eller flera åländska organisationer. Den åländska samarbetspartnern är i sådana fall den part som anhåller om understödet. Företag beviljas inte understöd.

Ansökan

  • Ansökan görs digitalt.
  • Fritt formulerade ansökningar godkänns inte.

Ansökan ska vara inlämnad till Ålands kulturdelegation senast den 15 mars och den 15 september kl. 16.15. Om 15 mars eller 15 september infaller på en helg gäller därpå följande vardag. Ansökan som inlämnas efter utsatt ansökningstid godkänns inte.

Föreningar och organisationer

Digitalt formulär och anvisningar för ansökan om projektunderstöd för föreningar och organisationer på kulturdelegationens webbplats

Arbetsgrupper

Digitalt formulär och anvisningar för ansökan om projektunderstöd för arbetsgrupper på kulturdelegationens webbplats

Projektunderstöd beviljas inte för redan genomförda projekt.

Redovisning

Alla projekt som beviljas understöd ska redovisas. Redovisningen ska innehålla en beskrivning av projektets genomförande samt en ekonomisk redovisning som innefattar samtliga kostnader och intäkter som hör till projektets genomförande. Om redovisning inte inlämnas inom angiven tid kan kulturdelegationen återkräva beviljat understöd.

Digitalt formulär för redovisning av projektunderstöd på kulturdelegationens webbplats

Övrigt

Stödtagare ska beakta landskapets upphandlingsregler. Se kulturdelegationens webbplats.

Ansökningar om stöd för jubileumsfirande inkluderas i föreningars ansökan om verksamhetsunderstöd.

Kulturdelegationens webbplats

Publicerad 8.5.2015 kl. 16:14
Uppdaterad 26.1.2021 kl. 15:09