Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Kultur

För att främja och stöda den kulturella verksamheten i landskapet verkar dels landskapsregeringen och dess underlydande myndighet Ålands kulturdelegation, dels kommunerna. Se Landskapslag (1983:39) om kulturell verksamhet.

Ålands kulturdelegation är en politiskt tillsatt myndighet och fungerar som en länk mellan Ålands landskapsregering och kulturfältet. Kulturdelegationen fördelar stipendier och understöd samt vistelsestipendier till de två landskapsägda gästbostäderna i Eckerö Post- och tullhus och på Källskär. Vidare har kulturdelegation till uppgift att utveckla kulturlivet i enlighet med landskapsregeringens kulturpolitiska mål, detta sker genom att kulturdelegationen ordnar informationstillfällen, seminarier och utbildningstillfällen.

Vid beredningen av ansökningar har kulturdelegationen hjälp av olika sakkunnigorgan såsom; musiknämnden, litteraturnämnden, konstnämnden och arbetsgruppen för gästbostäderna.

Det belopp som årligen budgeteras för kulturverksamhet fördelas över samtliga konstområden samt museal verksamhet i föreningsregi. Se Landskapslag (1996:53) om Ålands kulturdelegation. Ålands kulturdelegation fördelar även särskilt budgeterade medel för stöd till litterär verksamhet.Se Landskapslag (1985:29) om stöd för litterär verksamhet.

Läs om kulturunderstöd och stipendier på kulturdelegationens webbplats

Publicerad 11.5.2015 kl. 13:06
Uppdaterad 6.4.2018 kl. 12:50