Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Byggnadsvård och byggnadsskydd

Bebyggelsen är en viktig del av vårt gemensamma kulturarv. Den äldre bebyggelsen har vuxit fram i samklang med den omgivande naturen, odlingslandskapet och trafiklederna. Den ger en landskapsbild som upplevs som trygg, igenkännbar och estetiskt tilltalande. Den bidrar därmed till människors känsla av sammanhang och identitet.

Byggnadsvård och byggnadsskydd är sätt att bevara kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Byggnadsvård är det konkreta hantverket – att välja rätt material och metoder – men också att dokumentera byggnadens historia och restaureringsprocessen. Byggnadsskydd handlar om att i planläggning eller enligt lagstiftning ge bestämmelser för hur en byggnad ska vårdas i framtiden, så att det kulturhistoriska värdet inte minskar.

Kulturhistoriska värden

Kulturhistoriska värden är de egenskaper som gör byggnader och kulturmiljöer viktiga att bevara. De brukar indelas i två kategorier – upplevelsevärden och dokumentvärden.

Dokumentvärden

Dokumentvärden innebär att bebyggelsen fungerar som ett tidsdokument. Den berättar om byggnadstradition, samhällshistoria och tidigare generationers levnadssätt. Exempelvis kan en välbevarad by genom bebyggelsen och odlingslandskapet förmedla kunskap om hur bondesamhällets försörjning var organiserad.

Ett enskilt bostadshus kan genom sin storlek och rumsindelning berätta om människors vardag och levnadsförhållanden. Bevarade originalmaterial i en byggnadskonstruktion kan vara en ovärderlig källa till kunskaper om traditionell byggnadsteknik.

Upplevelsevärden

Upplevelsevärden är de estetiska och rumsliga egenskaper som gör att vi kan uppleva ”historiens vingslag” genom en historisk byggnad eller miljö. Vi kan genom spår i bebyggelsen leva oss in i hur tidigare generationers människor levde just på denna plats. En rikt smyckad portal till en herrgård ger ett lika storslaget intryck idag som när den uppfördes. En nött tröskel i en liten stuga berättar om hur gårdsfolket dagligen rört sig för att uträtta sina sysslor.

Publicerad 11.5.2015 kl. 16:58
Uppdaterad 23.10.2017 kl. 08:46