Samhällsplanering och kulturmiljö

Kulturmiljön är en del av vår historia, den ger kontinuitet i vardagen och ökar människors förståelse för sin omvärld.

En stor del av kulturmiljöarbetet bedrivs av kommunerna som ett led i den kommunala planeringen.

Vad är en kulturmiljö?

Kulturmiljön avser den av människan påverkade fysiska miljön och kan vara allt från lämningar i skogen till moderna bostadsmiljöer i staden. Kulturmiljön utgörs av fornlämningar, bebyggd miljö, landskap och traditionella biotoper, exempelvis lövängar. Kulturmiljön är med andra ord spår av människans verksamhet och förhållande till sin miljö då och nu.

Kulturbyråns roll i samhällsplaneringen

Kulturbyråns uppgift är att bevara kulturarvet. När vägar, byggen och andra större anläggningsarbeten planeras i landskapet bevakar vi kulturmiljövårdens intressen och ser till att hänsyn tas till värdefulla miljöer så att de bevaras. Det gör vi genom:

  • rådgivning och information till kommuner och myndigheter
  • underlag för kommunöversikt, delgeneralplan och detaljplan
  • att vara beslutande myndighet och ha tillsyn över planläggningen och kulturmiljövården i landskapet

Dåvarande museibyrån sammanställde på 1970-talet en förteckning över fornlämningar som underlag för kommunernas planering. Detta material kompletteras kontinuerligt med information kring nyupptäckta fornlämningar och även nya fornlämningskategorier. Hör av dig till oss så får du uppgifter om kända fornlämningar. Vi lämnar också information om kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Det är viktigt att vara ute i god tid då du begär in information eftersom vi sköter ärenden från många olika kommuner. 

Lagstiftning

Vid planläggning och i bygglovs- och andra tillståndsärenden ska bland annat följande lagar och bestämmelser följas:

  • LL (1988:56) om skydd av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
  • LL (1965:9) om fornminnen
  • LL (2007:19) om skydd av det maritima kulturarvet
  • Plan- och bygglag (2008:102) för landskapet Åland
  • Plan- och byggförordning (2008:107) för landskapet Åland
  • LL (2006:82) om miljökonsekvensbedömning