Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Kulturbyrån

Kulturbyrån handlägger ärenden som utvecklar det åländska kulturlivet och kulturarvet. Kulturbyrån ansvarar även för frågor som gäller biblioteks- och medieverksamheten samt det fria bildningsarbetet och idrott.

Inom kulturbyrån finns två enheter, Ålands museum och enheten för kulturarvsförvaltning.

Till Ålands museums uppgifter hör att förvalta de landskapsägda samlingarna och sevärdheterna. Det publika arbetet omfattar utställningar, museipedagogiskt arbete och visningar.

Enheten för kulturarvsförvaltning verkar för att kulturvärdena i landskapet tas tillvara. I uppdraget ingår att tillhandahålla sakkunskap som berör fornlämningar, kulturmiljöer och kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Kulturbyrån bereder även ärenden för Ålands kulturdelegation som är en fristående underlydande myndighet till landskapsregeringen. Delegationen fördelar stöd till det åländska kulturlivet och utser stipendiater till gästbostäderna i Eckerö Post- och tullhus och på Källskär.

Publicerad 13.5.2015 kl. 15:08
Uppdaterad 14.5.2019 kl. 13:36