Cirkulär ekonomi

Den cirkulära ekonomin handlar om att hushålla med resurser, att återanvända och återvinna det avfall som inte går att förebygga, ta tillvara energin i allt material och minimera rester och avfall. Produkter ska designas så att de är lätta att återvinna och strävan är att allt avfall kan ses som en råvara. Genom att använda resurserna bättre sparas både pengar och miljö. Det minskar beroendet av att importera energi och därmed utsläppen av växthusgaser.

Industriell symbios är ett sätt att åstadkomma både ekonomiska och miljömässiga fördelar för företag som organiserat sig i nätverk för utbyte och samordning av till exempel materialströmmar och energi. Industriell symbios kan minska behovet av både råvaror och avfallshantering och därigenom sluta återvinningsloopar – ett grundläggande inslag i den cirkulära ekonomin och en drivkraft för grön tillväxt och miljöinnovativa lösningar. Det kan också minska utsläpp, sänka energiförbrukning och skapa nya intäktsströmmar. Företag inom industriell symbios delar resurser, energi och avfall med varandra på sätt som gagnar varje enskilt företag. På Åland är detta speciellt intressant på grund av korta avstånd mellan aktörer, höga fraktkostnader till och från Åland och ett gynnsamt innovations- och samarbetsklimat.

Cirkulär ekonomi är lösningen på den kritiska situation vi befinner oss i då vårt levnadssätt tär enormt på jordens resurser. I en cirkulär ekonomi återanvänder vi det vi redan har förbrukat, istället för att använda jungfruliga material.

Inom EU har man beslutat att avfall främst ska förebyggas. Här kan du läsa om avfallstrappan och om hur vi kan förebygga avfall. Även landskapets plaststrategi hittar du under ”Förebyggande av avfall”.

Landskapet har även deltagit i att ta fram ett skolmaterial om att förebygga avfall. Du hittar det under rubriken "Skolmaterial" i menyn här intill.

Här finns också information om vad producentansvar innebär, vilka produkter som omfattas av producentansvar och vilka skyldigheter en producent med producentansvar har. 

Miljönär är en märkning, som kan tilldelas alla verksamheter vars huvudsakliga sysselsättning är att få allmänheten att laga, låna och återanvända.

I september 2018 anordnade landskapsregeringen seminariet Cirkulär ekonomi – när avfall blir en resurs. Föreläsningen ”Trender 2018 inom cirkulär ekonomi” finns under rubriken ”Bilagor” här intill. På webbsidan CircularEconomy.se finns diverse boktips, rapporter och verktyg.