Avfallshantering

Landskapet har målsättningen att ta tillvara den resurs som avfallet utgör så effektivt som möjligt och med så liten påverkan på miljön som möjligt. Landskapsregeringen beslutar om strategiska planer och förordningar när det gäller avfallshanteringen och kommunerna ansvarar för insamling, hantering och behandling av hushållsavfallet.

Det avfall som uppstår ska i första hand återanvändas om det är möjligt och i andra hand materialåtervinnas. Alla i samhället har mycket att vinna på hållbara avfallslösningar som främjar återvinning. Effektiv och miljömedveten avfallshantering lägger grunden för både lönsammare affärer och grönare boende.

Det vi köper idag blir avfall imorgon. Prognoser pekar på att vi i Norden kommer att ha dubbelt så mycket avfall 2030 som vi har idag om vi inte förändrar våra produktions- och konsumtionsmönster. På Åland är vi bra på källsortering och återvinning, men det räcker inte. Avfall behöver förebyggas för att avfallsmängderna ska minska. Mindre avfall innebär att mindre av världens resurser har förbrukats och leder också till mindre utsläpp av växthusgaser.