EU:s statsstödsregler

EU:s regler om statsstöd gäller åtgärder som innebär att den offentliga sektorn beviljar företag stöd eller andra fördelar. Formen av stöd saknar betydelse. I allmänhet handlar det om direkta bidrag till stödmottagaren men som stöd betraktas också t.ex. hyra för fastighet som understiger marknadspriset. Som företag betraktas samtliga enheter som bedriver ekonomisk verksamhet, oavsett deras juridiska form.

Statsstöden är i princip förbjudna. Medlemsstaterna själva kan inte bedöma huruvida stödet kan godkännas, så i fråga om statsstöd tillämpas ett förfarande med förhandsanmälan. Det betyder att ett förhandsgodkännande från kommissionen måste erhållas innan stödet införs. Stöd som beviljas utan förhandsgodkännande strider mot lagen. I ett sådant fall kan det beslutas att stödet återkrävs från företaget.

Från denna huvudregel finns två undantag. Om stödet kan godkännas på basis av den allmänna gruppundantagsförordningen tillämpas ett förenklat anmälningsförfarande och om det är ett stöd av mindre betydelse (ett så kallat de minimis stöd) krävs ingen anmälan.

De minimis-förordningen

Enligt de minimis-förordningen är det möjligt att bevilja ett företag högst 200 000 euro i stöd under tre beskattningsår. I beloppet ska beaktas den finansiering som alla landets olika myndigheter sammanlagt har betalat i de minimis-stöd under perioden i fråga.

Förordningen tillämpas på stöd som beviljas företag inom samtliga sektorer med undantag av primärproduktion inom jordbruket samt fiske och vattenbruk. Förordningen tillämpas i begränsad omfattning på företag inom sektorn för bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter.

De minimis-förordningen berättigar inte till betalning av exportstöd och stöd som gynnar inhemska produkter på bekostnad av importerade varor. För företag som utför godstransporter på väg har stödbeloppet begränsats till 100 000 euro under en treårsperiod och stöd får inte beviljas för inköp av fordon.

De minimis-stödet behöver inte på något sätt anmälas eller rapporteras till kommissionen. Uppgifterna om beviljandet av stödet ska dock bevaras i tio år, så att det vid behov är möjligt att verifiera att bestämmelserna i de minimis-förordningen har följts.

Gruppundantagsförordningen

Gruppundantagsförordningen möjliggör beviljande av stöd utan förhandsanmälan till kommissionen och kommissionens godkännande.  Kommissionen övervakar iakttagandet av villkoren i förordningen i efterhand. Sammanfattande information om en stödordning som omfattas av förordningen eller om ett stöd för särskilda ändamål ska sändas till kommissionen i efterhand inom 20 arbetsdagar efter att stödåtgärden har trätt i kraft.

Gruppundantagsförordningen omfattar ett antal olika stödformer (förutsatt att stödet uppfyller de villkor som föreskrivs i gruppundantagsförordningen) inom följande områden:

 1. Regionalstöd
 2. Stöd till små och medelstora företag
 3. Stöd till forskning, utveckling och innovation
 4. Stöd till utbildning
 5. Stöd för rekrytering och anställning av arbetstagare med sämre förutsättningar och arbetstagare med funktionshinder
 6. Stöd till miljöskydd och energi
 7. Stödordningar för att avhjälpa skador som orsakats av vissa naturkatastrofer  
 8. Socialt stöd för transport för personer bosatta i avlägsna områden
 9. Stöd till bredbandsinfrastruktur
 10. Stöd till kultur och bevarande av kulturarvet och stödordningar till förmån för audiovisuella verk
 11. Stöd till idrottsinfrastruktur och multifunktionell rekreationsinfrastruktur
 12. Investeringsstöd till lokal infrastruktur
 13. Stöd till regionala flygplatser
 14. Stöd till kusthamnar och inlandshamnar

Gruppundantagsförordningen kan också tillämpas i samband med strukturfondsprojekt.

Läs om EU:s regler om statligt stöd på Arbets- och näringsministeriets webbplats