Interreg-programmet Central Baltic 2021-2027

Interreg Central Baltic 2021–2027 

Interreg Central Baltic är ett samarbetsprogram för länderna runt mellersta Östersjön. Programmet finansieras ur den europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF, där budget för programperioden stäcker sig från år 2021 till 2027. Totalt finns 118 miljoner euro tillgängligt för gränsöverskridande projekt. 

Central Baltic programmet 2021–2027 är indelat i sju programområden: 

 • Mer export för små och medelstora företag 
 • Fler nya företag som skalas upp 
 • Gemensamma lösningar för cirkulär ekonomi 
 • Förbättrad kust och marin miljö 
 • Minskade koldioxidutsläpp 
 • Förbättrade anställningsmöjligheter på arbetsmarknaden 
 • Förbättrade offentliga tjänster och lösningar för medborgare 

Programområdena är i sin tur indelade i fyra tematiska inriktningar: 

 • Innovativ affärsutveckling 
 • Förbättrad miljö och resursanvändning 
 • Förbättrade anställningsmöjligheter 
 • Förbättrade offentliga tjänster 

Central Baltic stöder gränsöverskridande samarbete mellan Finland (inklusive Åland), Estland, Lettland och Sverige. De finansierade projekten måste ha projektpartners från minst två länder inom programgeografin. Stödberättigade aktörer är offentliga organisationer, icke-statliga organisationer och privata aktörer beroende på relevans för projektgenomförandet.  

För projekt som söker finansiering ur Central Baltic programmet finns särskilt fastställda ansökningstider, så kallade calls. Första ansökningsrunda är mellan den 10 februari till 31 mars 2022. ERUF-finansieringen är upp till 80 %. Partnernas bidrag är således minst 20 %. 

Ålands landskapsregering kan bevilja offentlig medfinansiering till åländska partners som avser att söka finansiering ur Central Baltic programmet om projektet bedöms förenliga med de programområden som finns uppställda i programdokumentet samt ligger i linje med landskapsregeringens politiska målsättningar inom det aktuella området.

 

Observera att offentlig medfinansiering från Ålands landskapsregering inte beviljas till landskapsmyndigheter, som har egna budgetanslag i landskapsregeringens årliga budget. Dessa projektpartners ska själva budgetera sin finansiering.  Ansökan om medfinansiering skall göras till Ålands landskapsregering av den åländska partnern och förutom ifylld ansökningsblankett innefatta en projektbeskrivning på svenska, kostnadsupplägg samt finansiering. 

Ansökan om offentlig medfinansiering till landskapsregeringen ska lämnas in senast 14 dagar innan utlyst ansökningsperiod för Central Baltic finansiering går ut. Ålands landskapsregerings beslut om villkorad offentlig medfinansiering sänds i original till den åländska partnern. Det är sedan upp till den åländska partnern att se till att informationen om medfinansiering förs in i ansökningsdatabasen och når sekretariatet inom utsatt tid.  

När den åländska partnern erhållit ett slutligt beslut om finansiering inklusive undertecknat “subsidy contract” ska detta inlämnas till landskapsregeringen för slutligt offentligt medfinansieringsbeslut. 

Mer information om programmet finns på Interreg Central Baltics webbplats.

Central Baltics webbplats (på engelska)