Startstöd

Landskapsregeringens beviljar finansiellt stöd i samband med att man tar över ett livskraftigt lantbruk utgående från Ålands landsbygdsprogram i Europeiska unionens förordning nr 1305/2013 och befintlig lagstiftning, landskapets årliga budget samt av landskapsregeringen utfärdade principer.

Ansökan

Du kan få hjälp med ansökan vid Ålands hushållningssällskap. Ansökan jämte bilagor lämnas sedan in till landskapsregeringen genom det elektroniska ansökningssystemet ”Hyrrä”. Du kan även lämna in en pappersansökan direkt till landskapsregeringen.  

Stödform

Stöd beviljas vid övertagande av lantbruk dels som lån och dels som bidrag om 36 000 euro.  Stödet berättigar även till befrielse från betalning av överlåtelseskatt på köpeskillingen. Befrielsen från överlåtelseskatt samt nuvärdet av räntestödet får inte överskrida 34 000 euro.  Banklån med räntestöd om maximalt 3 % kan beviljas om upp till 200 000 euro dock högst 80 % av köpeskillingen. Lånet kräver att du kontaktar din bank. Startstödet betalas ut tre lika stora rater under tre år efter etableringen som lantbrukare.

Villkor för stödtagare

Stöd kan beviljas enskilda lantbrukare, sammanslutningar eller bolag.  Den sökande skall ta över en gård genom ägande eller arrende, vilket innebär att den sökande tar över det ekonomiska ansvaret och driftsansvaret för jordbruket, vara under 40 år och inneha en lantbruksutbildning om minst 40 veckor. Den sökande får inte tidigare varit jordbrukare och lämnat in jordbruksdeklaration, blankett 2. Av delägare i ett bolag skall minst hälften uppfylla villkoren för beviljande av stöd. Vid sammanslutningar skall minst två tredjedelar av delägarna vara under 40 år.

Villkor som gäller gården

Jordbruket (åker + djurhållning) skall från miljöstöd och sålda produkter ge en inkomst om minst 15 000 euro senast tre år efter övertagandet. Gården skall uppfylla villkoren för miljöstöd.

Urvalsförfarande

Startstöd och investeringsstöd (se skild flik) strävar till att förbättra konkurrenskraften och att öka produktionen. Det är dock viktigt att du i planeringen tar in miljöaspekter. Varje ansökan bedöms efter hur den på verkar lönsamhet, konkurrenskraft och miljön. Urvalet tar sitt avstamp i den affärsplan som du lämnar in i samband med ansökan. Urvalet görs i enlighet med urvalskriterier, se bilaga.