Åtgärder för våra sjöar och havsvikar påbörjas

Landskapsregeringen startar upp ett åtgärdsprojekt med målsättning att förbättra vattenkvaliteten i åländska sjöar och havsvikar till 2030.Konkreta åtgärder för vattenförekomsterna runt omkring Åland ska nu börja förverkligas. Ingen av de åländska kustvattenförekomsterna och endast ett fåtal av sjöarna uppnår idag god status. Projektet avser genomföra åtgärder under åren 2023-2026, för att sedan ge några års tid för åtgärderna att ge effekt till 2030. Enligt målsättningen i hållbarhetsagendan och mål 3 om god vattenkvalitet ska Åland till 2030 uppnå god vattenstatus i samtliga vattenförekomster. Projektet har beviljats en budget om 125 000 euro i fyra år, totalt 500 000 euro.”Vatten berör alla människor men särskilt vi öbor har en stark relation till vattnet och dess kvalité. Vi behöver värna vattnet och motverka den skada människan har åsamkat, säger miljöminister Christian Wikström”

Dricksvattentäkter och inre vikar prioriteras i projektet, eftersom det där finns bäst förutsättningar för positiv effekt av åtgärderna. Åtgärderna kommer att skräddarsys före varje enskild vattenförekomst, vilket sker initialt i projektet genom framtagande av åtgärdsplaner. Exempel på möjliga åtgärder är anläggning av våtmarker, vassklippning och syresättning.

”Åtgärderna ska inte enbart syfta till att förbättra vattenkvalitén utan även förbättra möjligheterna för människor att uppleva vår natur, säger miljöminister Christian Wikström”.

I de fall där det privata ägandet kan komma att beröras, som t.ex. vid inrättande av skyddszoner, kommer en på förhand tydlig och transparent hantering av eventuella ersättningar vara en viktig pusselbit.

”En framgångsfaktor för projektet är dialog med mark- och vattenägare då äganderätten är stark på Åland på bör hanteras därefter, säger miljöminister Christian Wikström.”