Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Ramdirektivet för en marin strategi

Det övergripande syftet med den marina strategin är att skydda och bevara den marina miljön och förebygga försämringar. Medlemsstaterna måste vidta de åtgärder som behövs för att uppnå och upprätthålla en god miljöstatus i den marina miljön senast 2020. Målet kommer inte att uppnås i tid på grund av Östersjöns allmänna tillstånd, men ansträngningar och åtgärder måste ändå vidtas. HELCOM:s aktionsplan för Östersjön utgör en viktig del i den internationella samverkan som behövs.

Rapporten den marina strategin har tagits fram i nära samarbete med fasta landet. Den innehåller en övergripande beskrivning om tillståndet i havet och vad som behövs för att uppnå ett gott miljötillstånd i de marina vattnen.

Övervakningsprogram och åtgärdsprogram tas fram enligt direktivets cykel, vilka uppdateras med ett regelbundet intervall, se rubriken Dokument. Från och med 2022 kommer de mer marina åtgärderna att inkluderas i vattendirektivets Förvaltningsplan för vatten. De marina åtgärderna för 2022-2027 ligger även som separat dokument nedan.

Samrapportering gällande genomförande av direktivet sker till EU-kommissionen, enligt den fastställda genomförandecykeln.

Ämne: 
Miljö och natur
Publicerad 14.3.2018 kl. 00:00
Uppdaterad 23.12.2021 kl. 13:48