Ramdirektivet för en marin strategi

Det övergripande syftet med den marina strategin är att skydda och bevara den marina miljön och förebygga försämringar. Medlemsstaterna måste vidta de åtgärder som behövs för att uppnå och upprätthålla en god miljöstatus i den marina miljön senast 2020.

Rapporten den marina strategin har tagits fram i nära samarbete med fasta landet. Den innehåller en övergripande beskrivning om tillståndet i havet och vad som behövs för att uppnå ett gott tillstånd i de marina vattnen.

Under 2014-2015 togs monitoringprogram och åtgärdsprogram fram. Dessa är synkroniserade med övriga direktiv, som t.ex. vattendirektivet.

Den befintliga åländska övervakningen har redovisats i det finska monitoringprogrammet som slogs fast under sommaren 2014. Samrapportering har skett till EU-kommissionen.

Ämne: 
Miljö och natur
Publicerad 14.3.2018
Uppdaterad 14.3.2018