Situationen för ekonomiskt utsatta pensionstagare

Landskapsregeringen beslöt 13.11.2007 tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att utreda möjliga former för att förbättra situationen för de pensionstagare som lever under den relativa fattigdomsgränsen. En politisk referensgrupp har bistått arbetsgruppen. Arbetsgruppen avrapporterade den 17.3.2009 sitt arbete genom slutrapporten.

Dokument: