Ålands författningssamling

Här finns alla författningar som givits ut i Ålands författningssamling. Utgivningen av åländska författningar började 1923 och fram till årsskiftet 2016/2017 har det givits ut närmare 5500 författningar. I Ålands författningssamling finns landskapslagar, landskapsförordningar, Ålands lagtings beslut, Ålands landskapsregerings beslut, Republikens presidents förordningar samt fördrag som lagtinget har givit sitt bifall till.

Fram till och med 1975 gavs författningarna ofta ut i häften som innehåller flera författningar. Häftena har skannats in i sin helhet och varje häfte finns nu som en digital PDF-fil. För att de äldre författningarna som ingår i häften ska vara sökbara på samma sätt som senare författningar har häftena lagts in flera gånger, en gång för varje författning som ingår i häftet. Från och med 1976 trycks varje författning separat. Författningarna nedan är angivna på följande sätt:

  • ÅFS XXXX:XX (årtal:nummer) om det är fråga om en ny författning.
  • ÅFS XXXX/XX (årtal/nummer) om det är fråga om en ändring av en befintlig författning.

Författningarna är ordnade i kronologisk ordning, så att den nyaste kommer först i listan.

Årsregister och rättelser till respektive år hittas i ÅFS XXXX:0 (årtal:0). Rättelser i årsregistret infördes först från år 1979.

Fullständig och riktig kunskap om de författningar som utgivits i ÅFS fås endast genom att ta del av ÅFS i pappersform.

Den som vill kan prenumerera på ÅFS i tryckt form och kan då ta kontakt med byråsekreterare Pia Grüssner på lagberedningen eller med registratorskontoret. På registratorskontoret finns också lösnummer av enskilda författningar att köpa.

Det går också bra att prenumerera på ÅFS i elektronisk form. Då får du ett e-postmeddelande när nya författningar lagts ut.

LANDSKAPSFÖRORDNING om överföring av ansökningar och om begränsningar i fråga om ändringar av ansökningar om ersättning för utveckling av landsbygden 2024
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om fördelning av samfunds och samfällda förmåners kommunalskatt mellan kommunerna
LANDSKAPSFÖRORDNING om fordon och vägtrafik
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om landskapet Ålands pensionsfond
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av tredje ändring av Ålands budget för år 2023
LANDSKAPSFÖRORDNING om ingående av åtagande som gäller uppfödning av ursprungsraser år 2024
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av utkastet till statsrådets förordning om Världspostkonventionen och om några andra avtal
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande och sättande i kraft av avtalet om Världspostkonventionen
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av statsrådets förordning om det andra tilläggsprotokollet till Världspostkonventionen
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av Ålands budget för år 2024