Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Ålands författningssamling

Här finns alla författningar som givits ut i Ålands författningssamling. Utgivningen av åländska författningar började 1923 och fram till årsskiftet 2016/2017 har det givits ut närmare 5500 författningar. I Ålands författningssamling finns landskapslagar, landskapsförordningar, Ålands lagtings beslut, Ålands landskapsregerings beslut, Republikens presidents förordningar samt fördrag som lagtinget har givit sitt bifall till.

Fram till och med 1975 gavs författningarna ofta ut i häften som innehåller flera författningar. Häftena har skannats in i sin helhet och varje häfte finns nu som en digital PDF-fil. För att de äldre författningarna som ingår i häften ska vara sökbara på samma sätt som senare författningar har häftena lagts in flera gånger, en gång för varje författning som ingår i häftet. Från och med 1976 trycks varje författning separat. Författningarna nedan är angivna på följande sätt:

  • ÅFS XXXX:XX (årtal:nummer) om det är fråga om en ny författning.
  • ÅFS XXXX/XX (årtal/nummer) om det är fråga om en ändring av en befintlig författning.

Författningarna är ordnade i kronologisk ordning, så att den nyaste kommer först i listan.

Fullständig och riktig kunskap om de författningar som utgivits i ÅFS fås endast genom att ta del av ÅFS i pappersform.

Den som vill kan prenumerera på ÅFS i tryckt form och kan då ta kontakt med byråsekreterare Pia Grüssner på lagberedningen eller med registratorskontoret. På registratorskontoret finns också lösnummer av enskilda författningar att köpa.

Det går också bra att prenumerera på ÅFS i elektronisk form. Då får du ett e-postmeddelande när nya författningar lagts ut.

LANDSKAPSLAG om temporärt tilläggsstöd till arbetsgivare som har beviljats sysselsättningsstöd för anställning inom näringslivet
LANDSKAPSLAG om ändring av körkortslagen för Åland
LANDSKAPSLAG om ändring av 29f § kommunalskattelagen för landskapet Åland
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av utkastet till statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M318 enligt avsnitt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av förslaget till statsrådets förordning om avtalet om främjande av internationellt arktiskt forskningssamarbete
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av utkastet till statsrådets förordning om avtalet om ändring av överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
REPUBLIKENS PRESIDENTS FÖRORDNING om verkställandet av beskattningen på Åland för skatter som betalas till landskapet Åland och kommunerna på Åland
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om gymnasieutbildning
LANDSKAPSLAG om ändring av 1c § 2 mom. landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av familjevårdarlagen

Sidor

Publicerad 12.5.2015 kl. 15:29
Uppdaterad 16.5.2017 kl. 14:01