Ålands författningssamling

Här finns alla författningar som givits ut i Ålands författningssamling. Utgivningen av åländska författningar började 1923 och fram till årsskiftet 2016/2017 har det givits ut närmare 5500 författningar. I Ålands författningssamling finns landskapslagar, landskapsförordningar, Ålands lagtings beslut, Ålands landskapsregerings beslut, Republikens presidents förordningar samt fördrag som lagtinget har givit sitt bifall till.

Fram till och med 1975 gavs författningarna ofta ut i häften som innehåller flera författningar. Häftena har skannats in i sin helhet och varje häfte finns nu som en digital PDF-fil. För att de äldre författningarna som ingår i häften ska vara sökbara på samma sätt som senare författningar har häftena lagts in flera gånger, en gång för varje författning som ingår i häftet. Från och med 1976 trycks varje författning separat. Författningarna nedan är angivna på följande sätt:

  • ÅFS XXXX:XX (årtal:nummer) om det är fråga om en ny författning.
  • ÅFS XXXX/XX (årtal/nummer) om det är fråga om en ändring av en befintlig författning.

Författningarna är ordnade i kronologisk ordning, så att den nyaste kommer först i listan.

Fullständig och riktig kunskap om de författningar som utgivits i ÅFS fås endast genom att ta del av ÅFS i pappersform.

Den som vill kan prenumerera på ÅFS i tryckt form och kan då ta kontakt med byråsekreterare Pia Grüssner på lagberedningen eller med registratorskontoret. På registratorskontoret finns också lösnummer av enskilda författningar att köpa.

Det går också bra att prenumerera på ÅFS i elektronisk form. Då får du ett e-postmeddelande när nya författningar lagts ut.

ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om avgifter för prestationer vid landskapsregeringens allmänna förvaltning
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av tredje tilläggsbudget för år 2022
LANDSKAPSFÖRORDNING om posttjänster
REPUBLIKENS PRESIDENTS FÖRORDNING om skötseln på Åland av förvaltningsuppgifter som gäller programmen för fonderna inom området för inrikes frågor
LANDSKAPSLAG om ändring av 4 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnbidragslagen
LANDSKAPSLAG om ändring och temporär ändring av 5 § landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna
LANDSKAPSLAG om temporär ändring av 6a § landskapslagen om studiestöd
LANDSKAPSFÖRORDNING om landskapsregeringens allmänna förvaltning
LANDSKAPSLAG om ändring av 17 och 25 §§ landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet
LANDSKAPSLAG om tillämpning på Åland av 13 och 13 a kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice