Ålands författningssamling

Här finns alla författningar som givits ut i Ålands författningssamling. Utgivningen av åländska författningar började 1923 och fram till årsskiftet 2016/2017 har det givits ut närmare 5500 författningar. I Ålands författningssamling finns landskapslagar, landskapsförordningar, Ålands lagtings beslut, Ålands landskapsregerings beslut, Republikens presidents förordningar samt fördrag som lagtinget har givit sitt bifall till.

Fram till och med 1975 gavs författningarna ofta ut i häften som innehåller flera författningar. Häftena har skannats in i sin helhet och varje häfte finns nu som en digital PDF-fil. För att de äldre författningarna som ingår i häften ska vara sökbara på samma sätt som senare författningar har häftena lagts in flera gånger, en gång för varje författning som ingår i häftet. Från och med 1976 trycks varje författning separat. Författningarna nedan är angivna på följande sätt:

  • ÅFS XXXX:XX (årtal:nummer) om det är fråga om en ny författning.
  • ÅFS XXXX/XX (årtal/nummer) om det är fråga om en ändring av en befintlig författning.

Författningarna är ordnade i kronologisk ordning, så att den nyaste kommer först i listan.

Årsregister och rättelser till respektive år hittas i ÅFS XXXX:0 (årtal:0). Rättelser i årsregistret infördes först från år 1979.

Fullständig och riktig kunskap om de författningar som utgivits i ÅFS fås endast genom att ta del av ÅFS i pappersform.

Den som vill kan prenumerera på ÅFS i tryckt form och kan då ta kontakt med byråsekreterare Pia Grüssner på lagberedningen eller med registratorskontoret. På registratorskontoret finns också lösnummer av enskilda författningar att köpa.

Det går också bra att prenumerera på ÅFS i elektronisk form. Då får du ett e-postmeddelande när nya författningar lagts ut.

LANDSKAPSLAG om ändring av 39a § landskapslagen om studiestöd
LANDSKAPSFÖRORDNING om ingående av åtagande som gäller ersättning för djurens välbefinnande år 2024
LANDSKAPSLAG om skyddshem
LANDSKAPSLAG om ändring av 10 och 23 §§ kommunalskattelagen för landskapet Åland
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om landskapets finansförvaltning
LANDSKAPSLAG om ändring av lagtingsordningen för Åland
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om polisens avgiftsbelagda prestationer
LANDSKAPSFÖRORDNING om tillämpning på Åland av riksförfattningar om livsmedel och livsmedelshygien
LANDSKAPSLAG om tillämpning på Åland av livsmedelslagen
LANDSKAPSFÖRORDNING om landskapsregeringens allmänna förvaltning