Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Landskapslag (1977:68) om bekämpning av flyghavre

1 §.

För hindrande av spridning av flyghavre och för utrotning av sådan vidtages nedan i denna lag stadgade åtgärder.

2 §.

Tröskad och otröskad spannmål, frö, hö, halm, agnar, avrens och sorteringsavfall av spannmål och frö, husdjursgödsel, jord och jordförbättringsmedel som härrör från område där axade plantor av flyghavre påträffats, får icke säljas eller eljest överlåtas till sådant bruk som kan innebära fara för att flyghavre sprides såframt icke utredning företes över att det produkt- eller varuparti som skall överlåtas är fritt från flyghavre.

Från i 1 mom. avsett område får icke transporteras, ej heller därifrån härstammande i sagda moment avsedda produkter eller varor förvaras eller hanteras, på sådant sätt som kan innebära fara för att flyghavre sprides.

3 §.

Spannmål eller frö som befunnits innehålla flyghavre får icke säljas, ej heller överlåtas till sådant bruk som kan innebära fara för att flyghavre sprides.

4 §.

Den som har avrens eller sorteringsavfall eller frövara som innehåller flyghavre skall bränna eller eljest förstöra det på sätt som icke innebär fara för att flyghavre sprides.

5 §.

Vara som är avsedd till prydnad och som innehåller flyghavre får ej saluhållas eller eljest överlåtas.

6 §.

[Landskapsstyrelsen] kan utfärda bestämmelser om hantering, förvaring och transport av i 2 § nämnda produkter och varor samt om rengöring av redskap, förråd, emballage och anordningar som använts.

7 §.

Den som vet eller misstänker att flyghavre finnes på område som han på grundval av äganderätt eller annan rätt innehar skall ofördröjligen anmäla detta till [lantbruks- och skogsnämnden] i vederbörande kommun.

8 §.

[Lantbruks- och skogsnämnden] skall omedelbart efter att ha erhållit i 7 § avsedd anmälan eller på annat sätt erhållit kännedom om eventuell förekomst av flyghavre anmäla detta till [landskapsstyrelsens] jordbruksbyrå. Jordbruksbyrån skall omedelbart förrätta syn på området samt då förekomst av flyghavre konstaterats vidtaga åtgärder för bekämpning av flyghavren. Anser jordbruksbyrån att en särskild plan för bekämpning av flyghavren skall uppgöras för det område där flyghavre förekommer skall den göra förslag om saken till [landskapsstyrelsen].

Anser [landskapsstyrelsen] att en bekämpningsplan är påkallad skall den ofördröjligen vidtaga åtgärder för uppgörande av sådan plan. Bekämpningsplanen fastställes av [landskapsstyrelsen].

9 §.

Förekommer flyghavre på ett område skall områdets innehavare vidtaga i bekämpningsplanen förutsatta åtgärder. Har bekämpningsplan icke uppgjorts är innehavaren skyldig att hålla sitt område fritt från axade plantor av flyghavre.

10 §.

Fullgör områdets innehavare icke i 9 § avsedd skyldighet och gör han det icke ens på anmaning av jordbruksbyrån, kan [landskapsstyrelsen] om försummelsen föranleder uppenbar fara för att flyghavre sprides, låta verkställa åtgärder för utrotande av flyghavre på den försumliges bekostnad. Kostnaderna får indrivas i den ordning som gäller för indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg.

11 §.

Upphävd (2000/15).

12 §.

Överlåtes område genom köp eller annat avtal är överlåtaren eller legogivaren skyldig att före ingående av överlåtelseavtal meddela den andra avtalsparten om flyghavre förekommer på området.

Innehavare av område vilken säljer eller på annat sätt överlåter spannmål, frö eller andra i 2 § 1 mom. avsedda produkter eller varor är, om det förekommer flyghavre på området, skyldig att i samband med överlåtelsen meddela mottagare detta. Vid försäljning av spannmål eller frö skall meddelandet ske skriftligen.

13 §.

Den allmänna ledningen och tillsynen över verkställigheten av denna lag ankommer på [landskapsstyrelsen].

Angående [lantbruks- och skogsnämnds] uppgifter som tillsynsmyndighet stadgas närmare genom landskapsförordning.

14 §.

Tillsynsmyndigheterna äger rätt att få tillträde till områden, förråd och försäljningsplatser, att granska maskiner, redskap, transportmateriel, emballage samt platser och anordningar där spannmål, frö eller i 2 § 1 mom. nämnda andra produkter eller varor hanteras, förvaras eller eljest hålles. De äger även rätt att utan ersättning taga prov för undersökning.

Den som handhar i denna lag avsedda uppgifter får icke yppa yrkes- eller affärshemlighet som kommit till hans kännedom, ej heller utnyttja dem i sin egen näringsverksamhet.

15 §.

Den som bryter mot stadgandena i 2 - 5, 9 eller 12 § eller de bestämmelser som utfärdas med stöd av 6 § dömes till böter.

Ovan i 1 mom. avsedd överträdelse anmäles till åtal av [landskapsstyrelsen]. Om överträdelsen är ringa kan [landskapsstyrelsen] likväl avstå från att göra anmälan.

16 §.

Närmare bestämmelser om tillämpningen och verkställigheten av denna lag utfärdas genom landskapsförordning.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

1977:68

Utfärdad 1.7.1977, utgiven från tryckeriet 27.7.1977

  • Fr. 31/1977-78
  • Lu bet. 17/1977-78
  • Stu bet. 35/1977-78

2000/15

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2000.

  • Fr. 8/1999-2000
  • Nu bet. 2/1999-2000
Publicerad 10.6.2019 kl. 08:23
Uppdaterad 9.3.2020 kl. 08:48