Landskapslag (1988:8) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om konsumentsäkerhet (2012/46)

1 §.  (1998/111)

Inom landskapets behörighet och med de avvikelser som följer av denna lag, ska följande riksförfattningar tillämpas i landskapet:(2012/46)

1) (2012/46) konsumentsäkerhetslagen (FFS 920/2011),

2) (2016/17) lagen om kosmetiska produkter (FFS 492/2013),

3) (2012/46) lagen om leksakers säkerhet (FFS 1154/2011) samt

4) (2012/46) lagen om underrättelser till Europeiska kommissionen om marknadskontrollen av vissa produkter som medför risk (FFS 1197/2009).

Ändringar i ovannämnda författningar skall tillämpas i landskapet från den dag de träder i kraft i riket.

2 §.

Denna lag tillämpas inte då det i annan landskapslag särskilt är stadgat om förebyggande av risker i 1 § 1 mom. nämnt avseende.

Denna lag tillämpas inte i fråga om sådan näringsutövning som enligt 27 och 29 §§ självstyrelselagen regleras genom rikslagstiftning.(1993/64)

3 §.  (2016/27)

Landskapsregeringen och Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet övervakar att denna lag och de bestämmelser som har utfärdats med stöd av den följs, i enlighet med vad som följer av denna lag och landskapslagstiftningen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

De förvaltningsuppgifter som enligt de i 1 § 1 mom. 2 punkten och 8 § avsedda författningarna, 8 § till den del den avser i riket utfärdade bestämmelser med stöd av den i 1 § 1 mom. 2 punkten avsedda lagen, ankommer på statens myndigheter ska i landskapet skötas av landskapsregeringen, till den del förvaltningen grundar sig på landskapets lagstiftningsbehörighet på området.

De förvaltningsuppgifter som enligt de i 1 § 1 mom. 1, 3 och 4 punkterna samt 8 § avsedda författningarna, 8 § till den del den avser i riket utfärdade bestämmelser med stöd av de i 1 § 1 mom. 1, 3 och 4 punkterna avsedda författningarna, ankommer på statens myndigheter ska i landskapet skötas av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, till den del förvaltningen grundar sig på landskapets lagstiftningsbehörighet på området.

Skyldigheten enligt 8 § i konsumentsäkerhetslagen för verksamhetsutövare att lämna underrättelse om farliga konsumtionsvaror eller konsumenttjänster till Säkerhets- och kemikalieverket ska i landskapet avse en skyldighet för verksamhetsutövare att lämna underrättelse om farliga konsumt-ionsvaror eller konsumenttjänster till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

4 §.  (1995/59)

Anvisningar, anteckningar och annan information som enligt de författningar som avses i 1 och 8 §§ skall finnas på vara skall i landskapet vara skrivna åtminstone på svenska, om inte landskapsregeringen av särskilda skäl beviljar undantag från kravet.

5 §.  (2012/46)

Bestämmelserna i 53 och 54 §§ i konsumentsäkerhetslagen ska inte tillämpas i landskapet. (2016/27)

Inom landskapets behörighet ska hänvisningen till

1) förvaltningslagen (FFS 434/2003) i 30 § i konsumentsäkerhetslagen avse förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland,

2) språklagen (FFS 423/2003) och samiska språklagen (FFS 1086/2003) i 30 § i konsumentsäkerhetslagen avse 36 § i självstyrelselagen (1991:71) för landskapet Åland,

3) lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (FFS 621/1999) och lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (FFS 13/2003) i 30 § i konsumentsäkerhetslagen avse offentlighetslagen (2021:79) för Åland,

4) viteslagen (FFS 1113/1990) i 45 § i konsumentsäkerhetslagen avse landskapslagen (2008:10) om tillämpning i landskapet Åland av viteslagen,

5) polislagen (FFS 872/2011) i 46 § i konsumentsäkerhetslagen avse landskapslagen (2021:12) om tillämpning på Åland av polislagen,

6) lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet i 47 § i konsumentsäkerhetslagen avse offentlighetslagen för Åland,

7) kemikalielagen (FFS 744/1989) i 2 § i lagen om kosmetiska produkter avse landskapslagen (1990:32) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier,

8) lagen om marknadskontrollen av vissa produkter (FFS 1137/2016) i 2 § i lagen om kosmetiska produkter avse landskapslagen (2017:37) om marknadskontrollen av vissa produkter,

9) lagen om försöksdjursverksamhet (FFS 62/2006) i 2 § i lagen om kosmetiska produkter avse landskapslagen (2013:75) om tillämpning av lagen om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål,

10) språklagen i 21 § i lagen om kosmetiska produkter avse 36 § i självstyrelselagen för landskapet Åland,

11) språklagen i 12 § i lagen om leksakers säkerhet avse 36 § i självstyrelselagen för landskapet Åland,

12) kemikalielagen i 25 § i lagen om leksakers säkerhet avse landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier,

13) språklagen i 29 § i lagen om leksakers säkerhet avse 36 § i självstyrelselagen för landskapet Åland,

14) lagen om marknadskontrollen av vissa produkter i 56 och 57 §§ i lagen om leksakers säkerhet avse landskapslagen om marknadskontrollen av vissa produkter och

15) lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet i 5 § i lagen om underrättelser till Europeiska kommissionen om marknadskontrollen av vissa produkter som medför risk (FFS 1197/2009) avse offentlighetslagen för Åland. (2023/81)

Om det i någon av de i 1 § angivna riksförfattningarna hänvisas till någon av de övriga i 1 § angivna författningarna ska hänvisningen inom landskapets behörighet avse denna lag.

5a §.  (2016/27)

Med avvikelse från vad som föreskrivs i bestämmelserna i 33 § i konsumentsäkerhetslagen och i 19 § i lagen om kosmetiska produkter tas för de prestationer som landskapsregeringen och Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet utför enligt denna lag avgifter till landskapet enligt de grunder som anges i landskapslagen (1993:27) om grunderna för avgifter till landskapet och i enlighet med landskapslagen (2007:115) om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet tar ut en avgift av verksamhetsutövaren för inspektioner som gäller iakttagandet av beslut som utfärdats med stöd av 34 – 42 §§ och 44 § i konsumentsäkerhetslagen.

5b §.  (2016/27)

Säkerhets- och kemikalieverkets riksomfattande tillsynsplan i 20 § i konsumentsäkerhetslagen motsvaras i landskapet av den verksamhets- och resultatplan som framgår av landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

6 §.  (2012/46)

I miljö- och hälsoskyddsmyndighetens beslut i ett ärende som avses i denna lag får ändring sökas i enlighet med vad som föreskrivs i 19 § landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet med beaktande av bestämmelserna i 48 och 49 §§ i konsumentsäkerhetslagen.

7 §.

Den som bryter mot bestämmelserna i 4 § straffas med böter.

Inom landskapets behörighet ska utöver straffbestämmelsen i 1 mom. och bestämmelserna i 50 § i konsumentsäkerhetslagen, 23 § i lagen om kosmetiska produkter och 61 a § i lagen om leksakers säkerhet även bestämmelserna om straff för hälsobrott i 44 kap. 1 § strafflagen (FFS 39/1889) tillämpas i landskapet. (2023/81)

Inom landskapets behörighet ska ändringar om straff för brott mot den i 2 mom. angivna bestämmelsen i strafflagen tillämpas från den dag de träder i kraft i riket. (2012/46)

8 §.

Landskapsregeringen kan inom landskapets behörighet genom landskapsförordning besluta att författningar som utfärdats med stöd av de lagar som avses i 1 § skall tillämpas i landskapet Åland oförändrade eller med de ändringar landskapsregeringen föreskriver. (1998/111)

Landskapsregeringen kan inom landskapets behörighet i landskapsförordning besluta om genomförandet i landskapet av EG:s direktiv rörande angelägenheter som avses i denna lag.

3 mom. upphävt (2012/46).

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

1988:8

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1988.

 • Ls framst. 31/1986-87
 • Lu bet. 18/1986-87
 • Stu bet. 51/1986-87

1991/55

Denna lag träder omedelbart i kraft, dock så att förordningen i 1 § 1 mom. 6 punkten tillämpas från den 1 juli 1992.

Annan än tillverkaren, den för vilken produkten tillverkats, förpackaren eller importören får sälja textilprodukter som levererats till honom före den 1 januari 1992 till utgången av år 1992, även om produkterna inte uppfyller bestämmelserna i förordningen om de högsta tillåtna mängderna formaldehyd i vissa textilprodukter (FFS 210/1988)

I tvättmedelsförordningen (FFS 211/1988) avsedda produkter som överensstämmer med tidigare gällande bestämmelser får importören, tillverkaren, den för vars räkning tillverkning sker och förpackaren överlåta till utgången av maj 1992, även om anteckningarna inte uppfyller bestämmelserna i tvättmedelsförordningen. Andra näringsidkare får även därefter sälja ovan nämnda produkter till utgången av år 1993.

 • Ls framst. nr 22 och 30/1990-91
 • Lu bet. 21/1990-91
 • Stu bet. 31/1990-91

1992/81

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

 • Ls framst. nr 42/1991-92
 • Lu bet. 36/1991-92
 • Stu bet. 47/1991-92

1993/64

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

 • Ls framst. nr 28/1992-93
 • Smu bet. 9/1992-93

1995/59

Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

 • Ls framst. nr 31/1993-94
 • Lu bet. 6/1994-95

1998/48

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1998.

 • Ls framst. nr 31/1996-97
 • Smu bet. 1/1997-98

1998/111

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1998.

Genom denna lag upphävs 1 § 7 punkten landskapsförordningen den 27 juli 1995 om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om produktsäkerhet (1995/64)

 • Ls framst. nr 2/1997-98
 • Smu bet. 2/1997-98

2006/21

Denna lag träder i kraft den 15 mars 2006.

 • Lr framst. nr 15/2004-2005
 • Smu bet. nr 4/2004-2005

2007/123

 • Lr framst. nr 22/2006-2007
 • Smu bet. 6/2006-2007

2012/46

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2012.

De tjänsteleverantörer som när denna lag träder i kraft tillhandahåller tjänster i enlighet med 6 § konsumentsäkerhetslagen ska uprätta ett säkerhetsdokument inom sex månader efter att denna lag rätt ikraft.

Författningar som utfärdats med stöd av den bestämmelse genom vilken lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (FFS 75/2004) inom landskapets behörighets gjorts tillämplig i landskapet förblir alltjämt i kraft ända tills landskapsregeringen upphäver dem.

Inom landskapets behörighet tillämpas bestämmelserna i 25 § lagen om leksakers säkerhet från och med den 20 juli 2013.

Inom landskapets behörighet tillämpas bestämmelserna i lagen om leksakers säkerhet (FFS 287/1997), nedan kallad den upphävda lagen, på sådana leksaker som släppts ut på marknaden före denna lags ikraftträdande. Bestämmelserna i 21 och 22 §§ i den upphävda lagen tillämpas dock på leksaker som har släppts ut på marknaden efter det att denna lag trätt i kraft men innan den i 4 mom. angivna bestämmelsen ska börja tillämpas.

 • Lagens 8 § 2 mom. förordnades att förfalla.
 • Lr LF nr 6/2011-2012
 • SMU bet. nr 4/2011-2012

2016/17

Denna lag träder i kraft den 1 april 2016.

 • LF nr 1/2015-2016
 • SMU bet. 1/2015-2016

2016/27

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2016.

 • LF nr 6/2015-2016
 • SMU bet. 3/2015-2016

2021/20

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2021.

 • LF 33/2019-2020
 • LKU bet. 16/2019-2020

2021/121

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

 • LF 8/2020-2021
 • LKU bet. 7/2020-2021

2023/81

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2023.

 • LF 19/2022-2023
 • SMU bet. 8/2022-2023