Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Ålands landskapsregerings beslut (1996:82) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om gödselfabrikat (2011/116)

1 §.  (2011/116)  Beslutets tillämpningsområde

Med de avvikelser som anges i detta beslut och som följer av landskapslagen (2007:96) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om gödselfabrikat ska följande författningar tillämpas i landskapet Åland:

1) (2013/17) jord- och skogsbruksministeriets förordning om utövande och tillsyn av verksamhet gällande gödselfabrikat (JSMf 11/2012).

2) jord- och skogsbruksministeriets förordning om gödselfabrikat (JSMf 24/2011).

2 §.  Allmänna bestämmelser

Författningarna som avses i 1 § skall tillämpas i landskapet sådana de lyder vid detta besluts ikraftträdande. Sker därefter ändringar i författningarna skall de ändrade bestämmelserna tillämpas i landskapet från det att de träder i kraft i riket.

Utan hinder av det föregående skall ändringarna av författningarna inte gälla i landskapet innan ändringarna publicerats på svenska språket.

Hänvisas i de i 1 § nämnda författningarna till de bestämmelser i rikslagstiftningarna vilka äger motsvarighet i landskapslagstiftningen, skall hänvisningarna anses avse bestämmelserna i landskapslagstiftningen.

2a §.  (2013/17)  Bestämmelser som inte ska tillämpas

Bestämmelserna i 12 § 1 mom. i jord- och skogsbruksministeriets förordning JSMf 11/2012 ska inte tillämpas i landskapet.

3 §.  Förvaltningsuppgifter

De förvaltningsuppgifter som enligt i 1 § angivna författningarna ankommer på riket skall i landskapet handhas av landskapsregeringen, såvitt fråga om är om uppgifter som faller inom landskapets behörighetsområde.

4 §.  Ikraftträdande

Detta beslut träder omedelbart i kraft.

Ikraftträdandebestämmelser

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs.

1996:82

(Utgiven den 27.12.1996)

2009/55

Detta beslut träder i kraft den 15 december 2009.

2011/116

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2012.

2013/17

Detta beslut träder i kraft den 1 april 2013.

Publicerad 10.6.2019 kl. 08:25
Uppdaterad 9.3.2020 kl. 08:49