Landskapslag (2010:21) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete

1 §.  Lagens tillämpningsområde

Lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete (FFS 738/2009) ska, med i denna lag angivna avvikelser, tillämpas på invalidpension som har beviljats med stöd av landskapslagen (2016:76) om tillämpning i landskapet Åland av pension för den offentliga sektorn eller landskapslagen (2007:29) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för arbetstagare oberoende av vad som i landskapslagarna föreskrivs om arbetsinkomsternas inverkan på invalidpensionen. (2016/78)

Lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete ska tillämpas i landskapet sådan den lyder när denna lag träder ikraft. Ändras därefter författningen, ska den ändrade författningen gälla i landskapet från tidpunkten för dess ikraftträdande i riket, om inte annat följer av denna lag.

2 §.  (2016/78)  Bestämmelser som inte ska tillämpas

Med stöd av denna lag ska 5 § i lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete om inkomstgräns vid sjukpension som beviljas av Folkpensionsanstalten och vilande pension inte tillämpas i landskapet.

3 §.  Tillämpning av hänvisningar till riksförfattningar

Hänvisas i lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete till bestämmelser i rikslagstiftningen, vilka äger motsvarighet i landskapslagstiftningen, ska hänvisningarna avse bestämmelserna i landskapslagstiftningen.

4 §.  Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2010 och gäller till och med den 31 december 2020. (2016/78)

Denna lag tillämpas på invalidpension som lämnas vilande medan denna lag är i kraft.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

2010:21

  • Fr. 9/2009-2010
  • Smu bet. 3/2009-2010

2014/17

Denna lag träder i kraft den 1 april 2014.

  • LF 2/2013-2014
  • SMU bet. 2/2013-2014

2016/78

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

  • LF 16/2015-2016
  • LKU bet. 10/2015-2016