Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Landskapsförordning (2013:100) om tillämpning på Åland av riksförfattningar om plantmaterial

1 §.  Förordningens tillämpningsområde

Inom landskapets behörighet ska, med de avvikelser som anges i denna förordning, följande riksförfattningar tillämpas på Åland:

1) jord- och skogsbruksministeriets beslut om produktion och saluföring av plantmaterial för grönsaksväxter (JSMb nr 41/1996),

2) jord- och skogsbruksministeriets förordning om produktion och saluföring av plantmaterial för prydnadsväxter (JSMf nr 96/2000),

3) (2017/31) jord- och skogsbruksministeriets förordning om produktion, saluföring och import av plantmaterial för frukt- och bärväxter (JSMf nr 5/2017),,

4) (2017/31) jord- och skogsbruksministeriets förordning om certifierat plantmaterial för frukt- och bärväxter (JSMf nr 6/2017) samt

5) (2017/31) jord- och skogsbruksministeriets förordning om certifierat plantmaterial för prydnadsväxter och växter för mångsidigt bruk (JSMf nr 7/2017).

De i 1 mom. angivna riksförfattningarna ska tillämpas på Åland sådana de lyder när denna förordning träder i kraft. Sker därefter ändringar i författningarna ska ändringarna, till den del de underligger landskapets behörighet, tillämpas på Åland från den tidpunkt de träder i kraft i riket. Dock ska ändringarna ifråga inte tillämpas på Åland innan de publicerats på svenska.

1a §.  (2017/31)  Avvikelser

Med avvikelse från vad som bestäms i bilaga 8 till den förordning som avses i 1 § 1 mom. 3 punkten ska den beteckning på plantintyg som avses i del A 1 st. 3 punkten på Åland vara "Landskapsregeringen".

Med avvikelse från vad som bestäms i bilaga 6 till den förordning som avses i 1 § 1 mom. 5 punkten ska den uppgift på plantintyg som avses i del A 2 punkten på Åland vara "Landskapsregeringen".

Med avvikelse från vad som bestäms i den förordning som avses i 1 § 1 mom. 4 punkten ska 7 § 1 mom. 6 och 7 punkterna samt 9 § 2 mom. sista meningen inte tillämpas på Åland.

Med avvikelse från vad som bestäms i den förordning som avses i 1 § 1 mom. 5 punkten ska 10 § 2 mom. sista meningen inte tillämpas på Åland.

2 §.  Förvaltningsuppgifter

De förvaltningsuppgifter som enligt de i 1 § angivna riksförfattningarna ankommer på riksmyndigheterna ska på Åland skötas av landskapsregeringen eller någon annan i landskapslag bestämd myndighet, till den del förvaltningen grundar sig på landskapets lagstiftningsbehörighet på området.

3 §.  Hänvisningar

Hänvisas i de i 1 § angivna riksförfattningarna till bestämmelser i rikslagstiftningen vilka äger motsvarighet i landskapslagstiftningen, ska hänvisningarna ifråga avse bestämmelserna i landskapslagstiftningen.

4 §.  Språkkrav

Anvisningar, anteckningar och annan information som enligt de i 1 § angivna riksförfattningarna ska finnas på plantmaterial ska vara skrivna på svenska, om inte landskapsregeringen av särskilda skäl beviljar undantag från kravet.

5 §.  Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2013.

Ikraftträdandebestämmelser

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs.

2013:100

2017/31

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2017.

Publicerad 10.6.2019 kl. 08:30
Uppdaterad 9.3.2020 kl. 08:52