Landskapslag (2013:125) om tillämpning på Åland av lagen om nykterhetsarbete

1 §.  Tillämpningsområde

Lagen om nykterhetsarbete (FFS 828/1982), nedan kallad rikslagen, ska tillämpas på Åland med de avvikelser som anges i denna lag.

Ändras något i rikslagen ska ändringarna gälla på Åland från tidpunkten för deras ikraftträdande i riket, om inte annat följer av bestämmelserna i denna lag.

2 §.  Förvaltningsuppgifter

De förvaltningsuppgifter som enligt rikslagen ankommer på statliga myndigheter ska på Åland skötas av landskapsregeringen, dock så att övervakningen ska skötas av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

Om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet vid övervakningen konstaterar allvarliga brister ska myndigheten, utan hinder av sekretessbestämmelser, anmäla bristerna till landskapsregeringen.

3 §.  Avvikelser

Bestämmelserna i rikslagen gäller på Åland med följande avvikelser:

1) Bestämmelserna i 3 § 2 mom. rikslagen ska inte tillämpas på Åland.

2) Bestämmelsen i 4 § 2 mom. rikslagen om skyldighet att samarbeta med kommunens hälsovårdsväsen ska på Åland gälla Ålands hälso- och sjukvård.

3) (2017/130) Hänvisningen i 7 § rikslagen till lagen om planering av och statsunderstöd för social- och hälsovården (FFS 733/1992) och lagen om statsandel för kommunal basservice (FFS 1704/2009) ska på Åland avse landskapslagen (1993:71) om planering av socialvården och landskapslagen (2017:120) om landskapsandelar till kommunerna.

4 §.  Närmare bestämmelser

Landskapsregeringen kan inom landskapets behörighet genom landskapsförordning besluta att författningar som utfärdats med stöd rikslagen ska tillämpas på Åland oförändrade eller med de ändringar landskapsregeringen föreskriver.

5 §.  Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

Övervakningsärenden som har inletts före denna lag träder i kraft samt handlingar som behövs för övervakningen, överförs utan hinder av sekretessbestämmelser till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet när denna lag träder i kraft.

Genom denna lag upphävs, såvitt gäller giltigheten på Åland, lagen om nykterhetsarbete (FFS 828/1982) och med stöd av den utfärdade författningar jämte ändringar som gjorts före den 1 januari 1993.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

2013:125

  • LF 23/2012-2013
  • LKU bet. 11/2012-2013

2017/130

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

  • LF 28/2016-2017
  • FNU bet. 25/2016-2017