Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Landskapsförordning (2015:33) om stöd för hållbart skogsbruk

1 §.  Tillämpningsområde

I denna förordning finns närmare bestämmelser om stöd vid skogsbruksåtgärder i enlighet med landskapslagen (2015:32) om stöd för hållbart skogsbruk.

2 §.  Stödbeloppens storlek

I bilagan anges för varje stödberättigad åtgärd stödets högsta stödandel av totalkostnaden, stödets högsta belopp samt särskilda bestämmelser om stödets minsta belopp.

3 §.  Skogsbruksplan

I en skogsbruksplan ska avseende beskrivningen över skogsbruksenhet ingå uppgifter om

a) ägare och adressuppgifter,

b) skogsbruksmarkens arealfördelning på markklasser,

c) fastigheter och skiften med fastighetsbeteckningar och arealer,

d) planens giltighetstid,

e) planerare (vem eller vilka som uppgjort skogsbruksplanen) samt

f) utvecklingsklasser, virkesförråd och tillväxt.

I en skogsbruksplan ska avseende beskrivningen över skogsbestånden ingå uppgifter om

a) skogstyp,

b) trädslagsfördelning,

c) ålder,

d) virkesvolym eller stamantal,

e) grundyta,

f) höjd och medeldiameter samt

g) tillväxt.

I en skogsbruksplan ska i förslaget till avverknings- och skötselåtgärder ingå uppgifter om lämpliga åtgärder och dessas skyndsamhet.

Till en skogsbruksplan ska fogas en fastighetskarta där skogsbruksenhetens samtliga skiften framkommer samt temakartor över föreslagna avverknings- och skötselåtgärder.

En skogsbruksplans giltighetstid är 10 kalenderår.

4 §.  Ikraftträdelsebestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2015.

Ikraftträdandebestämmelser

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs.

2015:33

2018/30

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2018.

2019/53

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.

Bilagor

Bilaga (2019/53)

Tabell

Åtgärd Stödandel som kan utbetalas *
Procentuell andel Stödbelopp Minsta belopp som utbetalas
1 Maskinell markberedning högst 50 % av totalkostnaden för markberedning och arbetsledning högst 200 €/ha 100 €
2 Kompletteringsplantering a) 100 % för plantor 100 €
b) högst 50 % för planteringskostnader 100 €
3 Röjning högst 50 % för arbete, arbetsledning och färdkostnader högst 200 €/ha 100 €
4 Bekämpning av rotröta 100 % för preparat
5 Skydds- och iståndsättningsdikning högst 50 % för arbete och material högst 1 €/m 100 €
6 Grundförbättring av skogsbilväg högst 50 % för arbete och material högst 5 €/m
7 Skogsbruksplan högst 30 % för arbete och material högst 10 €/ha för skogsmark

= euro

€/ha = euro per hektar

€/m = euro per meter

* Vid beräknande av kostnad för att fastställa stödbelopp beaktas inte mervärdesskatt på varor och tjänster.

Publicerad 10.6.2019 kl. 08:31
Uppdaterad 9.3.2020 kl. 08:53