Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Landskapsförordning (2017:145) om tillämpning av förordningen angående specialomsorger om utvecklingsstörda

1 §.

Förordningen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (FFS 988/1977) ska tillämpas inom Ålands lagstiftningsbehörighet med de avvikelser som framgår av landskapslagen (1978:48) om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda och denna landskapsförordning.

Riksförordningen ska tillämpas i samma lydelse som vid varje enskild tidpunkt är gällande i riket, om inte annat följer av denna landskapsförordning. Upphävs riksförordningen, ska den tillämpas i sin sista lydelse.

2 §.

Riksförordningens 5 kap. om statliga verksamhetsenheter för specialomsorger ska inte tillämpas.

3 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

Ikraftträdandebestämmelser

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs.

2017:145

Publicerad 10.6.2019 kl. 08:32
Uppdaterad 9.3.2020 kl. 08:54