Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Landskapsförordning (2019:6) om tjänstemärken och personkort för polisen

1 §.  Tjänstemärke och personkort

En polisman ska inneha ett tjänstemärke som har fastställts av landskapsregeringen. Tjänstemärket ska medföras vid tjänsteutövning och visas upp vid behov eller på begäran, när det är möjligt utan att tjänsteuppdraget äventyras.

Åt person som är någon annan än i 1 mom. avsedd tjänsteinnehavare och som är anställd vid polisen kan ges ett personkort som har fastställts av landskapsregeringen. Personkortet ska medföras vid utförande av polisuppdrag och visas upp vid behov eller på begäran, när det är möjligt utan att tjänsteuppdraget äventyras.

2 §.  Allmänna krav

I 9 kap. 11 § 1 mom. 2 punkten i polislagen (2013:87) för Åland avsett tjänstemärke ska överensstämma med de specificerade uppgifterna i 3 § i denna förordning.

Vad som i 1 mom. föreskrivs om specificerade uppgifter gällande tjänstemärke ska även gälla ifråga om i denna förordning avsedda personkort.

3 §.  (2019/98)  Utformning av tjänstemärke och personkort

Tjänstemärket är ett 85 x 54 mm stort, i blått tryck och av plast tillverkat kort med avrundade hörn. Tjänstemärkets framsida har den tryckta texten polis, tjänstemärke och Åland. Tjänstemärkets frånsida upptar landskapets polisemblem. På tjänstemärkets framsida antecknas även dess nummer, giltighetstid, innehavarens namn och tjänsteställning samt Ålands polismyndighet. Tjänstemärket förses med ett fotografi av innehavaren.

Personkortet är ett 85 x 54 mm stort, i grönt tryck och av plast tillverkat kort med avrundade hörn. Personkortets framsida har den tryckta texten personkort och Åland. Personkortets frånsida upptar landskapets polisemblem. På personkortets framsida antecknas även dess nummer, giltighetstid, innehavarens namn och tjänsteställning samt Ålands polismyndighet. Personkortet förses med ett fotografi av innehavaren.

4 §.  Tillverkning och tillhandahållande av tjänstemärke och personkort

Landskapsregeringen låter tillverka och tillhandahåller tjänstemärket och personkortet.

5 §.  Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.

Genom denna förordning upphävs Ålands landskapsstyrelses beslut (2000:40) om polisens tjänstemärke.

Tjänstemärken utfärdade i enlighet med det i 2 mom. avsedda beslutet får användas till utgången av september år 2019.

Ikraftträdandebestämmelser

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs.

2019:6

2019/98

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2019.

Personkort utfärdade i enlighet med bestämmelser som gäller innan denna förordning träder i kraft får användas till utgången av februari 2020.

Publicerad 4.7.2019 kl. 16:14
Uppdaterad 9.3.2020 kl. 08:54