Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Landskapslag (2019:87) om tillämpning på Åland av lagen om elektronisk fakturering hos upphandlande enheter och näringsidkare

1 §.  Lagens tillämpningsområde

Inom Ålands behörighet är lagen (FFS 241/2019) om elektronisk fakturering hos upphandlande enheter och näringsidkare tillämplig med de avvikelser som anges i denna lag.

2 §.  Ändring av rikslagen

Ändringar av den lag som avses i 1 § ska tillämpas på Åland från det att de träder i kraft i riket, om inte annat följer av bestämmelserna i denna lag.

3 §.  Upphandlande myndigheters skyldighet att ta emot och behandla elektroniska fakturor

Denna lag ska tillämpas på upphandling som görs av de upphandlande myndigheter som fastställs i 3 § i landskapslagen (2017:80) om tillämpning på Åland av riksförfattningar om offentlig upphandling.

De upphandlande myndigheterna ska ta emot och behandla elektroniska fakturor som grundar sig på sådana upphandlingskontrakt eller koncessioner som omfattas av landskapslagen om tillämpning på Åland av rikslagar om offentlig upphandling eller på de upphandlande myndigheternas bestämmelser om upphandling i övrigt.

4 §.  Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 november 2019.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

3 § tillämpas på andra upphandlande enheter än landskapsregeringen och under landskapsregeringen lydande myndigheter från och med den 1 april 2020. 4 § i lagen om elektronisk fakturering hos upphandlande enheter och näringsidkare ska tillämpas på Åland från och med den 1 april 2020.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

2019:87

  • LF 25/2018-2019
  • FNU bet. 24/2018-2019
Publicerad 13.12.2019 kl. 11:07
Uppdaterad 9.3.2020 kl. 08:55