Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Landskapsförordning (2021:150) om tobak och relaterade produkter

1 §.  Ansvarig person för egenkontrollen

En återförsäljare som säljer sådana produkter som avses i 2 § 1 mom. i landskapslagen (1978:52) om tobak och relaterade produkter ska tillse att minst en person har ansvaret för egenkontrollen och som har hand om det praktiska utförandet av de uppgifter som hänför sig till planen för egenkontroll.

2 §.  Innehållet i och utarbetandet av planen för egenkontroll

En plan för egenkontroll som avses i 5ad § 1 mom. 3 punkten i landskapslagen om tobak och relaterade produkter ska innehålla uppgifter om den person som är ansvarig för egenkontrollen samt en förteckning över de produktgrupper som omfattas av egenkontrollen. Planen för egenkontroll ska uppdateras vid behov.

I planen för egenkontroll ska införas uppgifter om

1) genomförd introduktion av nyanställda,

2) problem vid försäljningen i samband med kontroller av åldern och misstankar om förmedling samt

3) åtgärder som vidtagits med anledning av problemsituationer eller myndighetskontroller.

I serveringsställen med tillstånd till servering av alkoholdrycker eller personalrestauranger eller motsvarande försäljningsställen där kunderna endast undantagsvis är under 18 år, får införandet av de uppgifter som avses i 2 mom. 2 punkten göras genom att i planen för egenkontroll skriva en sammanställning av iakttagelserna under året.

Planen för egenkontroll ska vara tillgänglig som en helhet för de anställda vid försäljningsstället och för tillsynsmyndigheterna. Den får tas med som en del av livsmedelslokalens andra planer för egenkontroll. De uppgifter som avses i 2 mom. ska bevaras under det innevarande året och det därpå följande kalenderåret.

3 §.  Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2021.

Ikraftträdandebestämmelser

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs.

2021:150

Publicerad 19.1.2022 kl. 16:59
Uppdaterad 19.1.2022 kl. 16:59