Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Landskapsförordning (2021:8) om tillämpning på Åland av inrikesministeriets förordning om utbildning och utbildning i användning av maktmedelsredskap för väktare och ordningsvakter samt utbildning för ansvariga föreståndare hos innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen

1 §.  Tillämpningsområde

Med de i denna förordning angivna avvikelser ska inrikesministeriets förordning om utbildning och utbildning i användning av maktmedelsredskap för väktare och ordningsvakter samt utbildning för ansvariga föreståndare hos innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen (FFS 878/2016, säkerhetsutbildningsförordningen) tillämpas på Åland.

Ändringar i säkerhetsutbildningsförordningen ska tillämpas på Åland från och med tidpunkten för deras ikraftträdande i Finland.

2 §.  Hänvisningar

Hänvisningar i säkerhetsutbildningsförordningen till bestämmelser i lagen om privata säkerhetstjänster (FFS 1085/2015) ska på Åland avse motsvarande bestämmelser som gäller på Åland i enlighet med landskapslagen (2021:5) om tillämpning på Åland av lagen om privata säkerhetstjänster.

3 §.  Förvaltningsuppgifter

Förvaltningsuppgifter som i Finland enligt säkerhetsutbildningsförordningen ankommer på Polisstyrelsen ska på Åland, med beaktande av vad som föreskrivs i 4 §, skötas av landskapsregeringen.

4 §.  Utbildningsgodkännanden och -intyg

Landskapsregeringen kan enligt prövning fatta beslut om att endast sådana enligt 16 § i säkerhetsutbildningsförordningen godkända utbildare har rätt att bedriva avsedd utbildningsverksamhet på Åland.

Landskapsregeringen kan fatta beslut om att endast sådana intyg över genomförd utbildning som är utformade i enlighet med den i 14 § i säkerhetsutbildningsförordningen avsedda modellen ska användas vid utfärdandet av utbildningsintyg.

5 §.  Utbildningsspråk

I säkerhetsutbildningsförordningen avsedd utbildning ska ges svenska.

6 §.  Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2021.

Ikraftträdandebestämmelser

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs.

2021:8

Publicerad 12.4.2021 kl. 16:41
Uppdaterad 12.4.2021 kl. 16:41