Landskapsförordning (2022:34) om tillämpning av statsrådets förordning om förbruknings- och faktureringsuppgifter och fördelning av kostnaderna i fråga om värme, kyla och vatten

1 §.  Tillämpningsområde

Vid uträknandet av kostnader för vattenförbrukning och redovisningen av förbruknings- och faktureringsuppgifter för vatten i hyreshus som avses i 11a § i hyreslagen (1999:19) för landskapet Åland samt vid fördelning av kostnader och redovisning av förbruknings- och faktureringsuppgifter för fjärrvärme och fjärrkyla i flerbostadshus och i byggnader med flera användningsområden ska statsrådets förordning om förbruknings- och faktureringsuppgifter och fördelning av kostnaderna i fråga om värme, kyla och vatten (FFS 254/2021) tillämpas på Åland med de avvikelser som anges i 2 §.

2 §.  Hänvisningar

Vid tillämpningen av statsrådets förordning om förbruknings- och faktureringsuppgifter och fördelning av kostnaderna i fråga om värme, kyla och vatten på Åland ska hänvisningen i 3 § 1 mom. 2 punkten till lagen om utsläppshandel (FFS 311/2011) avse landskapslagen (2009:31) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om utsläppshandel.

Ikraftträdandebestämmelser

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs.

2022:34

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2022.