Landskapsförordning (2022:5) om laxfångst i förtjänstsyfte

1 §.  Rätt till fångst av lax i förtjänstsyfte

Rätt till fångst av lax i förtjänstsyfte har endast egentliga yrkesfiskare och binäringsfiskare som är beroende av inkomster för fiske för sin försörjning, och vilka avses i 3 och 4 §§ landskapsförordningen (1995:44) om yrkesfiske.

De som under år 2022 vill idka fångst av lax i förtjänstsyfte kan efter ansökan till landskapsregeringen beviljas ett särskilt fisketillstånd, som ska medföras ombord vid sådant fiske.

2 §.  Fördelning av lax

Landskapsregeringen kan på ansökan för kalenderåret 2022 till

1) egentliga yrkesfiskare bevilja en fångst av sammanlagt 1 534 laxar samt

2) binäringsfiskare bevilja en fångst av sammanlagt 511 laxar.

En till landskapet Åland tilldelad rätt till en fångst som överstiger den sammanlagda kvoten på 2 045 laxar fördelas inte.

3 §.  Förhandsanmälan av landning av lax fångad i förtjänstsyfte

Lax fångad i förtjänstsyfte ska förhandsanmälas senast 30 minuter innan landningstidpunkten. Av en förhandsanmälan ska framgå

1) fartygets igenkänningstecken (AAL-nummer),

2) den beräknade landningstidpunkten,

3) landningsplatsen och

4) antalet laxar.

Av det tillstånd som avses i 1 § ska framgå vart en anmälan som avses i 1 mom. ska riktas.

4 §.  Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2022 och är tillämplig under kalenderåret 2022. Vid ikraftträdandet av denna förordning upphävs landskapsförordningen (2021:3) om laxfångst i förtjänstsyfte.

Ikraftträdandebestämmelser

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs.

2022:5