Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Landskapsförordning (2022:5) om laxfångst i förtjänstsyfte

1 §.  Rätt till fångst av lax i förtjänstsyfte

Rätt till fångst av lax i förtjänstsyfte har endast egentliga yrkesfiskare och binäringsfiskare som är beroende av inkomster för fiske för sin försörjning, och vilka avses i 3 och 4 §§ landskapsförordningen (1995:44) om yrkesfiske.

De som under år 2022 vill idka fångst av lax i förtjänstsyfte kan efter ansökan till landskapsregeringen beviljas ett särskilt fisketillstånd, som ska medföras ombord vid sådant fiske.

2 §.  Fördelning av lax

Landskapsregeringen kan på ansökan för kalenderåret 2022 till

1) egentliga yrkesfiskare bevilja en fångst av sammanlagt 1 534 laxar samt

2) binäringsfiskare bevilja en fångst av sammanlagt 511 laxar.

En till landskapet Åland tilldelad rätt till en fångst som överstiger den sammanlagda kvoten på 2 045 laxar fördelas inte.

3 §.  Förhandsanmälan av landning av lax fångad i förtjänstsyfte

Lax fångad i förtjänstsyfte ska förhandsanmälas senast 30 minuter innan landningstidpunkten. Av en förhandsanmälan ska framgå

1) fartygets igenkänningstecken (AAL-nummer),

2) den beräknade landningstidpunkten,

3) landningsplatsen och

4) antalet laxar.

Av det tillstånd som avses i 1 § ska framgå vart en anmälan som avses i 1 mom. ska riktas.

4 §.  Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2022 och är tillämplig under kalenderåret 2022. Vid ikraftträdandet av denna förordning upphävs landskapsförordningen (2021:3) om laxfångst i förtjänstsyfte.

Ikraftträdandebestämmelser

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs.

2022:5

Publicerad 29.6.2022 kl. 13:24
Uppdaterad 29.6.2022 kl. 13:24