Landskapslag (2007:89) om Datainspektionen (upphävd)

Denna lag har upphävts genom 2019:9, som gäller från och med den 1 maj 2019.

1 §.  Datainspektionens uppgifter

Datainspektionen är tillsynsmyndighet enligt landskapslagen (2007:88) om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen. Datainspektionen är en oberoende myndighet administrativt underställd landskapsregeringen.

Datainspektionen skall följa den allmänna utvecklingen inom sitt verksamhetsområde och ta nödvändiga initiativ. Datainspektionen skall informera om gällande regler samt ge anvisningar och råd om behandlingen av personuppgifter.

2 §.  Organisation

Datainspektionen leds av en chef för myndigheten. Beslut i fråga om tjänsten som chef för Datainspektionen ska fattas av landskapsregeringen. (2010/19)

Om inte annat bestäms i denna lag handhar Datainspektionen de uppgifter som rör inspektionens personal och som enligt tjänstemannalagen (1987:61) för Åland ankommer på landskapsregeringen.

Andra tjänster än tjänsten som chef för Datainspektionen inrättas och indras av Datainspektionen efter att landskapsregeringens utlåtande inhämtats. För de tjänster som myndigheten har för avsikt att inrätta eller indra ska behovsutredningar som sammanställts enligt tjänstemannalagen överlämnas till landskapsregeringen i samband med myndighetens budgetförslag. Landskapsregeringen ska avge utlåtande efter att förslaget till budget överlämnats till lagtinget och senast en månad efter att lagtinget fastställt budgeten. Om myndigheten har för avsikt att fatta beslut om inrättande eller indragning inom gällande budget kan behovsutredningen överlämnas vid en annan tidpunkt och landskapsregeringen ska avge utlåtande inom tre månader. (2013/49)

Behörig att anställas som chef för Datainspektionen är den som har en vid juridisk fakultet vid universitet eller därmed jämförbar högskola, som är erkänd av nationell utbildningsmyndighet, avlagd examen som motsvarar minst fyra års heltidsstudier samt god förtrogenhet med datasekretessfrågor. Behörighetskraven för andra tjänster vid Datainspektionen bestäms av Datainspektionen.

Beslut om förflyttning eller omplacering av en tjänsteman inom myndigheten fattas av Datainspektionen, medan beslut om förflyttning eller omplacering av en tjänsteman till och från en annan landskapsmyndighet eller -inrättning samt om permittering fattas av landskapsregeringen. En förflyttning eller omplacering av en tjänsteman till och från en annan landskapsmyndighet eller -inrättning kräver samtycke av Datainspektionen. I fråga om förflyttning och omplacering av chefen för Datainspektionen gäller vad som föreskrivs i 1 mom. (2010/19)

Datainspektionen beslutar i övrigt själv om sin organisation och kan vid behov utfärda ett reglemente och en arbetsordning för sin verksamhet.

Tidigare 5 mom. har blivit 6 mom. genom (2010/19).

3 §.  Behandling av ärenden

Chefen för Datainspektionen avgör de ärenden i vilka beslut fattas av Datainspektionen. Genom bestämmelse i arbetsordning kan chefen för Datainspektionen överföra beslutanderätten på en annan tjänsteman.

Landskapsregeringen utfärdar närmare bestämmelser om Datainspektionens ekonomiförvaltning och om vissa ärenden som hänför sig till tjänstekollektivavtalen samt till vilken del landskapsregeringen handhar skötseln av dessa uppgifter.

4 §.  Sakkunniga

Datainspektionen har rätt att anlita och höra sakkunniga samt att inbegära utlåtanden från dem.

5 §.  Verksamhetsberättelse

Datainspektionen skall årligen över sin verksamhet upprätta en berättelse som skall tillställas landskapsregeringen.

6 §.  Avgifter

Datainspektionen beslutar med iakttagande i tillämpliga delar av vad som i landskapslagen (1993:27) om grunderna för avgifter till landskapet bestäms i fråga om offentligrättsliga prestationer om de avgifter som skall uppbäras för verksamheten.

7 §.  Avtal

Datainspektionen kan sluta avtal inom ramen för inspektionens ordinarie verksamhet om inte landskapsregeringen beslutar något annat.

8 §.  Företrädande av landskapet

Datainspektionen kärar och svarar för landskapet samt bevakar myndighetens intressen vid domstolar och andra myndigheter i angelägenheter som hör samman med inspektionens administrativa uppgifter.

9 §.  Hörande av Datainspektionen

Vid beredningen av sådana författningar som rör skyddet av enskilda personers fri- och rättigheter med avseende på behandling av personuppgifter inom myndigheter som omfattas av landskapslagen (2007:88) om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen skall Datainspektionen höras.

10 §.  Besvär

Beslut som Datainspektionen har fattat enligt denna lag får överklagas hos Ålands förvaltningsdomstol.

10a §.  (2017/98)  Elektronisk anslagstavla

Datainspektionen ska ha en elektronisk anslagstavla på sin webbplats. Vid tillkännagivandet på anslagstavlan ska bestämmelserna om offentlig delgivning i förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland iakttas i tillämpliga delar.

Den elektroniska anslagstavlan ska vara lättillgänglig och kunna särskiljas från övrigt innehåll på webbplatsen. Datainspektionen ska i sina lokaler eller på någon annan plats ge allmänheten möjlighet att ta del av innehållet på den elektroniska anslagstavlan.

11 §.  Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2008.

Landskapsregeringen inrättar en tjänst som chef för Datainspektionen. Tjänsten får inrättas och besättas innan denna lag träder i kraft.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

2007:89

  • Fr. 8/2003-2004
  • Lu bet. 10/2006-2007
  • Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG

2010/19

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2010.

  • Fr. 4/2009-2010
  • Lu bet. 11/2009-2010
  • Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG

2013/49

Denna lag träder i kraft den 1 september 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

  • LF 11/2012-2013
  • LKU bet. 7/2012-2013

2017/98

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2018.

  • LF 26/2016-2017
  • LKU bet. 17/2016-2017