Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Republikens presidents förordning (2013:20) om skötseln i landskapet Åland av förvaltningsuppgifter som gäller handel med utsläppsrätter avseende växthusgaser (upphävd)

Denna förordning har upphävts genom 2021:144, som gäller från och med den 1 september 2021.

1 §.  Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om skötseln i landskapet Åland av förvaltningsuppgifter som gäller handel med utsläppsrätter och som avses i landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om utsläppshandel (Ålands författningssamling 2009:31, ändrad ÅFS 2012:66).

2 §.  Ålands landskapsregerings uppgifter

Ålands landskapsregering ska fatta beslut om en förteckning över anläggningar i landskapet och de utsläppsrätter som avses bli beviljade för var och en av dem jämte motiveringar för detta. Ålands landskapsregering beslutar dessutom om fördelning och beviljande av utsläppsrätter till verksamhetsutövare samt om ändring, justering och annullering av utsläppsrätter.

3 §.  Energimarknadsverkets uppgifter

De förvaltningsuppgifter som gäller det register som avses i 8 kap. i lagen om utsläppshandel (311/2011) och registerförvaltningen enligt 9 kap. i den lagen samt de förvaltningsuppgifter som gäller övervakning, anmälan och verifiering av utsläpp enligt 10 kap. i den lagen sköts i landskapet Åland av Energimarknadsverket.

4 §.  Ersättningar

Energimarknadsverket ersätts för kostnaderna för skötseln av i 3 § avsedda förvaltningsuppgifter som gäller registret i landskapet Åland på det sätt som landskapsregeringen och Energimarknadsverket kommer överens.

Intäkterna från auktioneringen av utsläppsrätter som återförs till staten, och som härrör från försäljning av utauktionerade utsläppsrätter för landskapet, överförs från statens medel till landskapet på det sätt landskapsregeringen och Energimarknadsverket kommer överens. Landskapets andel av den totala kvantiteten utauktionerade utsläppsrätter bestäms, på samma sätt som Finlands andel av de utsläppsrätter som utauktionerats av samtliga medlemsstater, i enlighet med artikel 10.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/29/EG om ändring av direktiv 2003/87/EG i avsikt att förbättra och utvidga gemenskapssystemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser.

5 §.  Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2013.

Genom förordningen upphävs republikens presidents förordning om skötseln i landskapet Åland av vissa förvaltningsuppgifter som rör handel med utsläppsrätter avseende växthusgaser (87/2006).

Bestämmelsen i 4 § 2 mom. i förordningen tillämpas på intäkter från auktionering av den tredje handelsperiodens utsläppsrätter som återförts till staten från och med år 2012.

Ikraftträdandebestämmelser

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs.

2013:20

  • FFS 199/2013
Publicerad 10.6.2019 kl. 08:29
Uppdaterad 19.1.2022 kl. 16:55