Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Landskapsförordning (2020:2) om laxfångst i förtjänstsyfte (upphävd)

Denna förordning har upphävts genom 2021:3, som gäller från och med den 1 februari 2021.

1 §.  Rätt till fångst av lax i förtjänstsyfte

Rätt till fångst av lax i förtjänstsyfte har endast egentliga yrkesfiskare som avses i 3 § landskapsförordningen (1995:44) om yrkesfiske.

De som under år 2020 vill idka fångst av lax i förtjänstsyfte kan efter ansökan till landskapsregeringen beviljas ett särskilt fisketillstånd, som ska medföras ombord vid sådant fiske.

2 §.  Förhandsanmälan av landning av lax fångad i förtjänstsyfte

Lax fångad i förtjänstsyfte ska förhandsanmälas senast 30 minuter innan landningstidpunkten. Av en förhandsanmälan ska framgå

1) fartygets igenkänningstecken (AAL-nummer),

2) den beräknade landningstidpunkten,

3) landningsplatsen och

4) antalet laxar.

Av det tillstånd som avses i 1 § ska framgå vart en anmälan som avses i 1 mom. ska riktas.

3 §.  Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2020 och är tillämplig under kalenderåret 2020.

Ikraftträdandebestämmelser

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs.

2020:2

Publicerad 1.9.2020 kl. 10:28
Uppdaterad 18.2.2021 kl. 10:53