Övervakningskommittén för EU-program 2014-2020

För att följa arbetet med Ålands EU-program för landsbygdsutveckling och strukturfondsprogram har landskapsregeringen tillsatt en gemensam övervakningskommitté. Kommitténs uppgift är att se till att målen med programmen nås och att arbetet genomförs på ett effektivt sätt.

Kommittén kontrollerar hur långt arbetet med programmen kommit. Den granskar omfattning och resultat för åtgärderna i programmen och jämför med målen. Läs mer om övervakningskommitténs uppgifter i arbetsordningen.

Omfattning och resultat mäts med så kallade indikatorer. Indikatorerna är olika för olika slags åtgärder. Exempel på indikatorer är hur mycket areal som omfattas av ett visst stöd eller hur många som sökt stöd.

Kommittén granskar och godkänner också de rapporter som varje år skickas till EU-kommissionen. Om det behövs, föreslår kommittén förändringar i programmen för att bättre nå målen eller för att arbetet med programmet ska bli effektivare. I början av programperioden beslutar övervakningskommittén om de kriterier för urval av de insatser som finansieras av programmen.

Följ övervakningskommitténs arbete

Övervakningskommittén har vanligtvis möten två gånger per år. Du kan följa kommitténs arbete genom protokollen.

Vilka är med i övervakningskommittén?

Övervakningskommittén består av representanter för myndigheter och organisationer som är berörda av programmen. Där ska finnas företrädare för myndigheter, näringslivets och arbetsmarknadens organisationer och andra organisationer som företräder det civila samhället.

Det kan till exempel vara miljöorganisationer. Myndigheter och organisationer som arbetar för integration och jämställdhet ska också ha en representant med. Landskapsregeringen beslöt den 13 februari 2015 att utse följande personer till medlemmar respektive ersättare i en gemensam övervakningskommitteé för landsbygdsutvecklingsprogrammet för landskapet Åland (LBU) och Ålands strukturfondsprogram, Entreprenörskap och kompetens, för programperioden 2014-2020. 

Näringsavdelningen, Linnea Johansson, ordförande, ersättare Jenny Eklund-Melander

Näringsavdelningens allmänna byrå, Christel Lindholm, sekreterare

Regeringskansliet, enheten för europarätt, Michaela Slotte, viceordförande, ersättare Anna-Lena Sjöberg

ProAgria Ålands Hushållningssällskap, Magnus Stark, ersättare Carin Holmqvist 

Ålands Producentförbund rf, Sue Holmström, ersättare Birgitta Eriksson-Paulson

Ålands Näringsliv rf, Jan-Erik Rask, ersättare Dan Andersson

Företagarna på Åland rf, Marika Mattfolk, ersättare Mårten Fröjdö

Ålands Natur och Miljö rf, Soile Wartiainen, ersättare Josefine Egenfelt

Ålands ombudsmannamyndighet, Johanna Fogelström-Duns

Ålands Handikappförbund rf, Henrik Lagerberg, ersättare Kerstin Jansson

Ålands kommunförbund, Tomas Urvas, ersättare Magnus Sandberg

FFC:s lokalorganisation på Åland, Elin Sundback, ersättare Christina Henriksson

Högskolan på Åland, Johanna Mattila, ersättare Paula Linderbäck

Utbildnings- och kulturavdelningen, Niklas Stenbäck, ersättare Elisabeth Storfors

Social- och miljöavdelningen, miljöbyrån, Mona Kårebring-Olsson, ersättare Susanne Vävare

Finansavdelningen, Conny Nyholm, ersättare Bodil Karlsson

Näringsavdelningen upprätthåller sekretariatet för övervakningskommittén. Europeiska kommissionens tjänstemän skall på eget initiativ delta i kommitténs arbete som rådgivare.