Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Integration

Det övergripande målet för den åländska integrationspolitiken är att alla kvinnor, män, flickor och pojkar ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter på alla områden i livet. Åland ska vara ett inkluderande samhälle där alla garanteras en likvärdig behandling och fler har möjlighet att delta och bidra till en positiv samhällsutveckling.

Integration handlar om att på lika villkor ta tillvara resurser, erfarenheter och kunskaper och på så sätt öka förutsättningarna för tillväxt och ett hållbart samhälle. Det handlar om makt, inflytande, ekonomisk självständighet, företagande, arbete, arbetsvillkor, utbildning, hälsa, fritid med mera.

Landskapsregeringen konstaterar att ett framgångsrikt integrationsarbete resulterar i rättvisa, demokrati och vinster för det åländska samhället. Integrationsfrågor berör flera olika politikområden och inkluderar till exempel insatser inom arbetsmarknads-, social- och hälso-, utbildningspolitiken samt arbete mot diskriminering.

En aktiv och framgångsrik integrationspolitik med åtgärder för att främja deltagande och delaktighet i det åländska samhället är en viktig pusselbit i Ålands utveckling, attraktionskraft, hållbarhet och bärkraft.

Landskapsregeringens program för integrationsfrämjande 2016-19 har följande fokusområden

  • Tillgång till det svenska språket
  • Utbildning
  • Förvärvsarbete och sysselsättning
  • Hälsa och tillgång till hälsovård
  • Främjande av delaktighet, goda relationer och förebyggande av främlingsfientlighet och diskriminering
  • Ökad beredskap i en värld i förändring (flyktingmottagning, personer utanför det sociala skyddsnätet, forum för dialog)

Landskapslagen om främjande av integration (ÅFS 2012:74) trädde i kraft 1 januari 2013 och kompletteras av tillämpningsanvisningar som trädde i kraft den 24 januari 2013.

Publicerad 11.5.2015 kl. 16:41
Uppdaterad 17.6.2020 kl. 08:55