Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Flyktingmottagning

Den väpnade konflikten i Syrien har tvingat miljontals människor på flykt. Denna kris som utspelar sig vid EUs gräns, har tillsammans med andra krigs- och katastrofområden runtom i världen resulterat i en flyktingsituation inte skådad i Europa sedan andra världskriget. En och en kvarts miljon människor beräknas ha sökt asyl i EU under 2015 och en knapp femtedel av dem har kommit till de nordiska länderna. 32 476 asylsökanden som kom till Finland landet 2015. (2014 hade Finland 3651 asylansökningar).

Migrationsverket uppskattar att ungefär en tredjedel av de som söker skydd i Finland kommer att beviljas uppehållstillstånd. Det kommer att behövas fler kommunplaceringar för personer som fått asyl. Inrikesministeriet, arbets- och näringsministeriet samt Finlands kommunförbund gjorde en skrivelse under hösten 2015 till kommunala beslutsfattare med uppmaningen att redan nu förbereda kommunplaceringar för de personer som sökt och kommer få internationellt skydd i Finland.

Utöver personer som söker asyl i Finland, tar landet emot 750 kvotflyktingar inom ramen för kvotsystemet som upprätthålls av UNHCR. De flesta kvotflyktingar som kommit till Finland har haft sitt ursprung i Irak, Afghanistan, Sudan, Myanmar, Iran och Demokratiska Republiken Kongo. Åland har sedan 1990-talet (genom Mariehamns stad) tagit emot kvotflyktingar. I slutet av 2015 tog Mariehamn emot flyktingfamiljer från Syrien. Jomala, Saltvik och Brändö tar emot en familj vardera under 2016.

Flyktingmottagningen baserar sig på att det finns kommuner som är beredda att ta emot och välkomna flyktingarna som nya kommuninvånare. Ett avtal om flyktingmottagning sluts mellan mottagande kommun och en närings, trafik- och miljöcentral (NTM). Egentliga Finlands NTM-central har sedan 1 januari 2014 behörighet att sluta avtal med åländska kommuner. Ett grundläggande krav för att en kommun ska kunna sluta avtal om flyktingmottagning är att man har antagit ett kommunalt integrationsprogram.

Den centrala aktören vid kvotflyktingmottagning är kommunen, som ingår avtal om kvotflyktingmottagning. På Åland finns en stor variation vad gäller kommunernas storlek och kapacitet att svara upp mot allt som krävs för ett flyktingmottagande. Det kan vara så att flera kommuner ingår ett samarbete. Formerna för hur det kan se ut är en fråga för politisk dialog och beslutsfattande.

För att underlätta förarbetet inom kommunerna har landskapsregeringen tillsammans med Ålands kommunförbund arbetat för att se hur vi tillsammans kan skapa bättre förutsättningar för kommunal flyktingmottagning på Åland. Ett resultat av arbetet är två informationspaket som går att ladda ner här. Det ena informationspaket är riktat till kommunala beslutsfattare och det andra är riktat till kommunala tjänstemän.

Landskapsregeringen har sedan tidigare tagit fram en manual med praktisk information för mottagande kommuner vid en kvotflyktingmottagning på Åland (2014). I manualen finns tidigare erfarenheter av flyktingmottagning på Åland och annat relevant material samlat och dokumentet som kan tjäna som underlag för diskussioner bland åländska kommuner som är intresserade av att ta emot kvotflyktingar. En checklista har tagits fram som praktisk hjälp vid planering och utförande av flyktingmottagningen.

Publicerad 11.5.2015 kl. 16:47
Uppdaterad 8.2.2018 kl. 13:53